logo  
SGD nieuwsbrief 1e kwartaal 2016
Uitschrijven - webversie
Periodieke nieuwsbrief
De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) informeert via een digitale nieuwsbrief alle deelnemers aan het kwaliteitssysteem geborgde dierenarts vier keer per jaar over de gang van zaken. U ontvangt deze nieuwsbrief automatisch omdat u ingeschreven staat in één van de registers. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.
 
Agenda

De eerstvolgende bijeenkomsten van de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en het SGD-bestuur zijn:

CvB Geborgde Rundveedierenarts:

11 mei 2016

CvB Geborgde Varkensdierenarts:

17 mei 2016

CvB Geborgde Pluimveedierenarts:

12 mei 2016

CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts:

25 mei 2016

SGD Bestuursvergadering:

10 juni 2016
 

Op de website van de SGD kunt u zien wie er zitting hebben in de CvB’s. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud of de uitvoering van de regelingen, dan kunt u die doorgeven aan uw vertegenwoordigers in de CvB’s of aan het SGD-secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 
Uitspraak AGIB-zaak

Op 8 maart jl. heeft het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden de SGD in het ongelijk gesteld in de zaak tegen AGIB b.v. Het Hof is van mening dat ook andere dierenartsen dan de geborgde 1-op-1 rundveedierenarts URA-middelen mogen voorschrijven. De SGD heeft de regeling voor geborgde rundveedierenartsen hier op aangepast en onderzoekt ook de gevolgen voor andere regelingen.

De SGD vindt het arrest van het Gerechtshof echter moeilijk te rijmen met de geldende regelgeving (meer specifiek de zogenaamde UDD-regeling in Bijlage 9 van de Regeling Diergeneesmiddelen) en de besluiten van 7 november 2013 (nr. 205698) en 18 december 2014 (nr. 206550) van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) inzake de SGD kwaliteitsregelingen. Anders dan ACM, stelt het Gerechtshof in haar voorlopig oordeel dat de maatregel dat URA-middelen alleen door een één-op-één dierenarts mogen worden voorgeschreven, de strekking heeft om de mededinging te beperken.

De SGD wil u erop wijzen dat het schrappen van dit onderdeel uit de protocollen, reglementen en modelovereenkomsten niet hoeft te betekenen dat dierenartsen van AGIB B.V. zomaar URA-middelen mogen voorschrijven. Artikel 4 lid a van de UDD-regeling stelt dat de veehouder alle diergeneeskundige zorg (waaronder het voorschrijven van diergeneesmiddelen moet worden gerekend) van de dierenarts moet afnemen waarmee hij een één-op-één overeenkomst heeft. Hiervan zijn uitgezonderd de diergeneeskundige zorg die door een andere dierenarts in noodgevallen dient te worden verleend of in overleg met de gecontracteerde dierenarts wordt verstrekt.

Veehouders die zelf antibiotica willen toedienen moeten aan alle voorwaarden van de UDD-regeling voldoen.

De SGD ziet geen reden om uit hoofde van de Mededingingswet andere onderdelen van de protocollen, reglementen en modelovereenkomsten aan te passen. Deze zijn onderwerp geweest van een uitgebreide beoordeling van ACM, waarbij is geconcludeerd dat geen sprake is van merkbare mededingingsbeperkingen die in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht. De SGD zal hierover nog nader in contact treden met ACM. Ook beraadt het SGD-bestuur zich over juridische vervolgstappen, mede omdat AGIB b.v. reeds een schadeprocedure heeft aangekondigd.
 

Bestuurssamenstelling SGD

Op 18 maart jl. is Steven Lak statutair afgetreden als bestuurslid van de SGD. Mr. Frederik Schutte is tijdens diezelfde bestuursvergadering benoemd als zijn opvolger. Het bestuur bedankt Steven Lak voor zijn inzet, met zijn kennis van kwaliteitssystemen en juridische achtergrond was hij van grote waarde bij de opstart van de SGD.

Onafhankelijke positie SGD
De besturen van de SGD en de KNMvD hebben in goed overleg besloten om de onafhankelijke positie van de SGD verder te verstevigen. Dit draagt bij aan een betere positionering van het kwaliteitssysteem voor dierenartsen richting derden. Bovendien voorkomt het de schijn van belangenverstrengeling tussen de regeling houder SGD en de beroepsorganisatie KNMvD. Om dit voornemen vorm te geven is besloten de statuten van de SGD aan te passen. Zo wordt onder andere de statutaire  voordracht en benoeming van SGD-bestuurders gewijzigd. Het voordragen van nieuwe bestuurders is daarmee niet langer een zaak van de KNMvD. In de toekomst zal het SGD-bestuur zelf een voordracht doen op basis van een opgestelde profielschets en na consultatie van de CVB’s, nieuwe bestuurders benoemen. Verder zal ook de invulling van het secretariaat veranderen. De SGD krijgt een eigen secretaris voor de secretariële en beleidsmatige ondersteuning van het bestuur en de Colleges van Belanghebbenden.

Klachtenprocedure
Het SGD-bestuur heeft naar aanleiding van de externe audit van VERIN door NQA de klachtenprocedure verduidelijkt. Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van deze audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met VERIN via info@verin.nl.  Als dierenartsen bezwaren hebben tegen de inhoud van de regeling dienen ze deze kenbaar te maken bij de SGD. Bij voorkeur gebeurt dit via hun  vertegenwoordigers in de Colleges van Belanghebbenden, zoals die per regeling op de website vermeld staan. Overige klachten kunnen rechtstreeks worden gericht aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl.

 

Geborgde Rundveedierenarts
Rundveedierenarts
 

Wijziging reglementen en protocollen

Naar aanleiding van een reactie van de NVWA wordt in het beoordelingsprotocol expliciet opgenomen dat voorgeschreven/afgeleverde diergeneesmiddelen onder het eigen UDN geregistreerd dienen te worden (GDA.03 / GDA.06). Daarnaast komt er een apart normvoorschrift waarin is vastgelegd dat afleveringen op basis van het BBP, zonder fysieke tussenkomst van een dierenarts, geregistreerd moeten worden onder het UDN van de dierenarts die het BBP heeft opgesteld (de 1-op-1 dierenarts). De wijzingen gaan in per 1 januari 2017.

Minimumeisen BGP/BBP vanaf 1 januari 2016 van kracht
Op 1 juli 2015 heeft de SGD minimumeisen gepubliceerd voor het opstellen van BGP’s en BBP’s. Vanaf 1 januari 2016 zijn deze van kracht en zal VERIN er op controleren. Dat wil zeggen dat alle BGP en BBP’s die na 1 januari 2016 zijn opgesteld aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Let hier op wanneer u dit jaar nieuwe BGP’s en BBP’s gaat opstellen.


Recidive regeling
Sinds 1 juli 2015 geldt er binnen de regeling voor de geborgde rundveedierenarts een recidive-regeling om te bevorderen dat kleine tekortkomingen permanent opgelost worden. Dit houdt in dat, wanneer er tijdens een opeenvolgende audit een zelfde tekortkoming wordt geconstateerd, een minor zal worden omgezet naar een major. De tekortkomingen die het meest voorkomen zijn: het ontbreken van registraties in Medirund en de ondertekening van het BGP/BBP.

Aanpassing PBB-toets
Op 29 februari jl. ontvingen alle geborgde rundveedierenartsen een bericht over aanpassing van de PBB-toets. De datum waarvoor deze vernieuwde toets moest worden gemaakt is 1 april 2016. Voor dierenartsen die de toets niet of met onvoldoende resultaat hebben afgelegd geldt een nascholingsverplichting. Het CvB-rund zal in de vergadering van mei besluiten hoe deze nascholing kan worden ingevuld. De dierenartsen die het betreft ontvangen hierover dan nader bericht van VERIN.


Intercollegiaal overleg dierenartsen over bedrijfsgezondheidsplannen (IOD-BGP)
Naar aanleiding van de evaluatierapport van het IOD-BGP 2015 zijn er binnen het CvB-rund door de dierenartsvertegenwoordigers van KNMvD en CPD aanbevelingen gedaan voor aanpassing van de opzet in 2016. In het CvB-rund van mei zal definitief besloten worden op welke manier het IOD-BGP in 2016 zal worden vormgegeven. Meer informatie daarover volgt in de volgende SGD-nieuwsbrief.

Voorlichtingsbijeenkomsten geborgde rundveedierenartsen
Op 5, 6 en 12 april organiseert het CvB-rund een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor geborgde rundveedierenartsen. Hiervoor is een aparte uitnodiging verstuurd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u door leden van het CvB-rund bijgepraat over een aantal actuele onderwerpen binnen de regeling. Zaken die aan bod komen zijn onder andere: de AGIB-zaak, de PBB-toets en bijwoningen, het IOD-BGP en de vierkantsvergelijking. U kunt zich opgeven via info@geborgdedierenarts.nl.


Samenstelling CvB-rund
Op de website van de SGD kunt u zien wie er zitting hebben in de CvB’s. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud of de uitvoering van de regelingen, dan kunt u die doorgeven aan uw vertegenwoordigers in de CvB’s of aan het SGD-secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 
Geborgde Varkensdierenarts
Varkensdierenarts
 
Samenstelling CvB-varken

Het SGD-bestuur heeft namens LTO William Meulendijks benoemd tot lid van het CvB-varken voor een periode van 3 jaar.

Op de website van de SGD kunt u zien wie er zitting hebben in de CvB’s. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud of de uitvoering van de regelingen, dan kunt u die doorgeven aan uw vertegenwoordigers in de CvB’s of aan het SGD-secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

Gevolgen besluit IKB NL voor  geborgde varkensdierenarts
IKB NL heeft in december 2015 via een nieuwsbrief aan dierenartsen aangekondigd dat varkenshouders die deelnemen aan IKB NL varken, geen gebruik meer hoeven te maken van een geborgde varkensdierenarts. Deze eenzijdige beslissing heeft tot gevolg dat geborgde varkensdierenartsen die klanten hebben in beide IKB’s wellicht te maken krijgen met verschillende eisen vanuit deze kwaliteitssystemen. Voor de controles die VERIN in opdracht van de SGD heeft het besluit van IKB NL vooralsnog geen gevolgen. Met betrekking tot de 1-op-1 overeenkomsten die u vanuit de SGD met IKB NL klanten moet aangaan, geldt dat deze net als voorheen geregistreerd moeten worden in Infovarken.
 

Geborgde Pluimveedierenarts
Pluimveedierenarts
 
Samenstelling CvB-pluimvee

Het SGD-bestuur heeft op aanvraag van het CPD Albert Vink tot lid van het CvB-pluimvee voor een periode van 3 jaar.  Tevens zijn Clara Hagen namens ANEVEI en Peter Vesseur namens NEPLUVI herbenoemd als lid van het CvB-pluimvee voor een periode van 3 jaar.

Op de website van de SGD kunt u zien wie er zitting hebben in de CvB’s. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud of de uitvoering van de regelingen, dan kunt u die doorgeven aan uw vertegenwoordigers in de CvB’s of aan het SGD-secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 

Geborgde Vleeskalfdierenarts
Vleeskalverdierenarts
 
Samenstelling CvB-vleeskalveren

Namens LTO zijn Willeam Schoonhoven en Peter Verhoeven herbenoemd als lid van het CvB-vleeskalveren voor een periode van 3 jaar. Dit geldt ook voor Peter Theeuwes en Teus Kreuger namens de KNMvD.

 Op de website van de SGD kunt u zien wie er zitting hebben in de CvB’s. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud of de uitvoering van de regelingen, dan kunt u die doorgeven aan uw vertegenwoordigers in de CvB’s of aan het SGD-secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.