logo  
SGD nieuwsbrief November 2016
Uitschrijven - webversie
Periodieke nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar. U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven in één van de registers van de Geborgde Dierenarts. Deze Nieuwsbrief informeert u over ontwikkelingen binnen de regeling.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over de inhoud of de uitvoering van de regeling, neemt u dan contact op met uw vertegenwoordigers in het College van Belanghebbenden van de desbetreffende regeling. U kunt uw opmerkingen en vragen ook richten aan het secretariaat van de SGD via info@geborgdedierenarts.nl

 
Agenda

Vergaderingen 4e kwartaal 2016 van de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en het SGD-bestuur:

CvB Geborgde Varkensdierenarts

8 november 2016

CvB Geborgde Pluimveedierenarts

10 november 2016

CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts

16 november 2016

CvB Geborgde Rundveedierenarts

22 november 2016

SGD Bestuursvergadering

9 december 2016
 


Gedifferentieerde auditfrequentie per 1 januari 2017

Eind vorig jaar is besloten tot invoering van de gedifferentieerde auditfrequentie per 1-1-2017. Hierdoor wordt -als de geborgde dierenarts bewezen heeft de praktijk op orde te hebben- de lastendruk die de audits veroorzaken verlaagd en worden kosten bespaard. De gedifferentieerde auditfrequentie houdt in dat u een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar ontvangt, wanneer u in de audit 3 of minder minors behaalt en geen major(s). Dit staat benoemd op het certificaat. De eerstvolgende reguliere audit is dan dus niet over 1 jaar maar over 2 jaar. In 2016 zijn alle dierenartsen geaudit. Het resultaat van deze audit bepaalt of u in 2017, of in 2018 opnieuw geaudit wordt. Om dit begrijpelijk op te nemen in de beslissingsprotocollen, is de term ‘jaarlijkse audit’ vervangen door ‘reguliere audit’.

Het is overigens niet zo dat wanneer er geen reguliere audit hoeft plaats te vinden, er ook geen andere controles kunnen zijn, zoals bijv. een bijwoning van het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB) van Geborgde Rundveedierenartsen, of een andersoortige niet-reguliere audit.

 
Gevolgen voor regelingen SGD van wijzigingen in de wettelijke UDD-regeling

Op 1 januari 2017 wordt een wijziging van de wettelijke UDD-regeling van kracht. Deze heeft met name betrekking op het inzetten van 2e keuzemiddelen door de veehouder. Zo mogen in het BBP  2e keuzemiddelen worden opgenomen ter behandeling door de veehouder van maximaal 3 in het BBP bepaalde aandoeningen. Voorwaarde is dat in het BGP de noodzaak om middelen van 2e keuze voorhanden te hebben is onderbouwd en de maatregelen zijn benoemd om uitbraak van de ziekte/aandoening te bestrijden en te voorkomen. Deze wettelijke wijziging van de UDD-regeling vergt aanpassingen in de regelingen van de SGD.

Deze worden hieronder per regeling benoemd.

Voor de regeling Geborgde Varkensdierenarts gaat het om het opnemen van bovengenoemde wijziging van de UDD-regeling in de normvoorschriften van het boordelingsprotocol die betrekking hebben op het BBP en BGP.  

Voor de Geborgde Rundveedierenarts vereist de gewijzigde UDD-regeling opname van de wijziging van de UDD-regeling in het SGD-Besluit dat gaat over de minimumeisen te stellen aan het BGP en BBP. Het  beoordelingsprotocol van de Geborgde Rundveedierenarts verwijst naar dit Besluit. Dit Besluit staat vermeld op de website van de SGD.  

Omdat het beoordelingsprotocol van de SGD regeling Geborgde Kalverdierenarts verwijst naar het format dat vastgesteld is door IKB Kalf, hoeft de regeling van de SGD niet te worden gewijzigd.

Voor de regeling Geborgde Pluimveedierenarts is er ook geen wijziging, omdat binnen de pluimveesector geen behandelingen voor individuele dieren met 2e keuzemiddelen worden voorgeschreven.

Daarnaast bepaalt de nieuwe wettelijke UDD-regelgeving dat wanneer de veehouder een ‘structureel laag antibioticagebruik’ heeft, hij geen jaarlijkse reductiedoelstelling meer hoeft op te nemen in het BGP. Per diergroep wordt bepaald wanneer sprake is van een structureel laag antibioticagebruik. Deze Nieuwsbrief zal u hierover informeren wanneer de criteria beschikbaar zijn.
De wijzigingen in de SGD regelingen zullen in het vierde kwartaal in de CvB’s worden geagendeerd en in december ter goedkeuring voorliggen aan het SGD-bestuur.

Uitnodiging tot verminderen en/of vereenvoudigen van de normvoorschriften
Het stelsel van de Geborgde Dierenarts ontwikkelt zich in en door overleg tussen belanghebbende partijen in de Colleges van Belanghebbenden. Belangrijke impulsen zijn de borging van de veterinaire kwaliteit ten behoeve van het veiligstellen van de (export) markt, vragen vanuit de samenleving, ontwikkeling van het vakgebied van de diergeneeskunde en wetgeving zoals bovengenoemde UDD-regeling.

Om te zorgen dat er niet alleen maar normvoorschriften worden toegevoegd, heeft het SGD-bestuur de Colleges van Belanghebbenden uitgenodigd om voorstellen te doen voor het verminderen of vereenvoudigen van de normvoorschriften. Voorwaarde hiervoor is  dat de basis en de kwaliteit van het borgingssysteem niet wordt aangetast.
 

Geborgde Rundveedierenarts
Rundveedierenarts
 

Stand van zaken IOD-BGP 2016
De normvoorschriften GDVB.02o en -02p bepalen dat de dierenarts die BGP’s opstelt deelneemt aan Intercollegiaal Overleg (IOD-BGP) en een voldoende behaalt op het besproken BGP. Vanaf 1-1-2016 levert een onvoldoende een major op. Op 1-1-2017 dienen alle dierenartsen te hebben deelgenomen aan het IOD-BGP. De planning en het houden van de IOD-BGP’s is in volle gang. Half oktober zijn er 81 geregistreerde groepen; 17 hebben al een bijeenkomst gehad, van 58 groepen is de bijeenkomst gepland en 6 groepen hebben nog geen datum voor een bijeenkomst gepland.

Het College van Belanghebbenden van de Geborgde Rundveedierenarts beraadt zich in de novembervergadering over de wijze van toetsing van het BGP in 2017 en 2018.


Nota bene: Rundveedierenartsen die zich nog niet hebben aangemeld bij een groep  maar wel verplicht zijn om deel te nemen kunnen zich aansluiten bij een IOD-BGP groep die in de IOD-BGP agenda op de website (https://www.icovet.nl/bgp-agenda) staat van Icovet.  Voor alle deelnemers geldt: denk eraan dat u het BGP tijdig upload (minimaal 2 weken voor het geplande IOD-BGP) zodat u niet voor extra kosten komt te staan. 

Scholingsverplichting na niet succesvol afronden ePBB-toets
Normvoorschrift GDVA.05 bepaalt dat de Geborgde Rundveedierenarts met een voldoende resultaat de ingangstoets e-PBB dient af te leggen. Deze e-toets is in de eerste helft van 2016 aan alle Geborgde Rundveedierenartsen aangeboden. Een aantal dierenartsen heeft deze toets niet gemaakt of behaald. Deze dierenartsen zijn verplicht scholing op dit onderwerp te volgen en vervolgens de toets te maken. Zij krijgen tot en met 31 december 2016 de gelegenheid de scholing te volgen en de e-PBB toets succesvol af te leggen. De scholing is op uitnodiging van de SGD ontwikkeld door CPD en KNMvD gezamenlijk en wordt aangeboden via IDialearn, een elektronische leeromgeving. Iedere Geborgde Rundveedierenarts die verplicht is om deze scholing te volgen heeft hierover rond 20 september 2016 per mail bericht ontvangen van VERIN. Inmiddels hebben zij per mail een uitnodiging ontvangen van IDialearn en een reminder mocht daar niet op zijn gereageerd. Zij die hier vervolgens niet op reageren, zullen per brief benaderd worden.

Nota bene: Het volgen van de scholing en het vervolgens aansluitend aan de scholing halen van de toets is voor deze Geborgde Rundveedierenartsen belangrijk: indien niet aan de vereisten wordt voldaan, levert dat een major tekortkoming op.

Stand van zaken Bijwoningen PBB
Normvoorschrift GDVA.04 bepaalt dat steekproefsgewijs bijwoningen plaatsvinden van het PBB. De SGD heeft deze opdracht neergelegd bij Qlip. Gedurende dit najaar zal bij 60 dierenartsen een bijwoning plaatsvinden door een dierenarts van Qlip. Deze gaat na of het PBB-waarnemingsprotocol op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De bijwoningen duren ca een uur. Qlip neemt daartoe kontakt op met de geselecteerde dierenarts. De resultaten van de bijwoningen worden in de loop van december verwacht. De kosten voor deze bijwoningen worden gedragen door de SGD. Het niet voldoen aan het normvoorschrift levert een major op.

Los van de bijwoningen in opdracht van de SGD doet het COKZ ook een aantal bijwoningen van het PBB. Het COKZ ziet toe op naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving.

Gebruik de meest recente versie 1-op-1 overeenkomst SGD
Uit de audits bij de Geborgde rundveedierenartsen komt met regelmaat naar voren dat niet de meest recente versie van de 1-op-1 overeenkomst wordt gebruikt. Dit levert een tekortkoming op. Zorg dat u de meest recente gebruikt voor nieuwe relaties. U hoeft dus niet zodra er een nieuwe overeenkomst is, alle veehouders af om een nieuwe overeenkomst te laten tekenen. Het gaat alleen over de nieuw te sluiten 1-op-1 overeenkomsten.

 
Geborgde Varkensdierenarts
Varkensdierenarts


1-op-1 overeenkomst IKB NL Varken
Eind 2015 heeft IKB NL Varken eenzijdig een eigen model 1-op-1 overeenkomst opgesteld, dat afwijkt van de één-op-één-overeenkomst van de SGD. Begin 2016 hebben we u geïnformeerd over het feit dat deze overeenkomst niet voldoet als overeenkomst in het stelsel van de Geborgde  Dierenarts. Het bestuur van de SGD ziet de in het College van Belanghebbenden opgestelde SGD-model 1-op-1 overeenkomst  als een pijler van het stelsel van de Geborgde Dierenarts. Dit betekent dat u gebruik dient te blijven maken van de modelovereenkomst van de de SGD. Vooralsnog blijft deze uitspraak staan. Dit kan betekenen dat er een ‘extra’ overeenkomst dient te worden gesloten. De SGD realiseert zich dat het omslachtig is voor de betreffende dierenarts en veehouder.  

IKB NL Varken heeft de SGD begin september 2016 verzocht de overeenkomst van IKB NL Varken te erkennen binnen de  SGD. Het College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts zal hierover op 8 november een advies geven aan het SGD–bestuur.

Het SGD-bestuur heeft besloten tot 1 januari 2017 het naleven van normvoorschrift GDR.104 wel te auditen, maar niet te sanctioneren. Dit normvoorschrift luidt: ‘Er wordt gebruik gemaakt van de volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende standaardovereenkomst tussen varkenshouder en dierenarts conform RGV bijlage 1’ (dit is de SGD-overeenkomst). Voor de goede orde: het niet-sanctioneren geldt alleen voor het normvoorschrift GDR.104 uit het beoordelingsprotocol van de Geborgde Varkensdierenarts. Er wordt wel gesanctioneerd op het naleven van de  normvoorschriften die voortvloeien uit de 1-op-1 overeenkomst van de SGD en de overige voorschriften van het beoordelingsprotocol.


Beschikbaarheid VBI eerste helft 2016
De VBI over de eerste helft 2016 van de varkensdierenartsen zijn beschikbaar bij de databanken van de systemen van beide IKB’s, achter de inlog voor dierenartsen  in Infovarken en DGBase.

Uitwerking normvoorstel Online Monitoring
Het registeren van bevindingen in Online Monitoring van de GD is een normvoorschrift van de Geborgde Varkensdierenarts. De interpretatie van het normvoorschrift is in het College van Belanghebbenden gespecificeerd. Het SGD-bestuur heeft de uitwerking bekrachtigd. Besloten is dat tijdens de audit steekproefsgewijs wordt nagegaan of de bevindingen in minimaal 80% van de 4-wekelijkse verplichte bedrijfsbezoeken zijn geregistreerd in Online Monitoring van de GD.

 
Geborgde Pluimveedierenarts
Pluimveedierenarts
 

Ontwikkeling nieuw model BGP/BBP 
In het College van Belanghebbenden is afgesproken dat een nieuw model BGP wordt uitgewerkt. Het voornemen is om het BGP en BBP samen te voegen en voor IKB KIP en IKB EI een gelijk model te hanteren. Daarnaast maakt het voldoen aan de wettelijke regelingen en het faciliteren van de verantwoordelijkheid van de pluimveehouder deel uit van de opdracht. In een volgende Nieuwsbrief berichten we hierover meer.

 
Geborgde Vleeskalfdierenarts
Vleeskalverdierenarts
 
Nieuw lid College van Belanghebbenden

Piet Wisse, afgevaardigde van LTO en vleeskalverhouder te Walterswald (Friesland) volgt de heer Willeam Schoonhoven op als lid van het CvB Geborgde Vleeskalverendierenarts.


Recidive-regeling opgenomen in het beslissingsprotocol per 1-1-2017
In het beslissingsprotocol van de Geborgde  Vleeskalverendierenarts wordt vanaf 1 januari 2017 opgenomen dat bij het constateren van een minor op hetzelfde voorschrift voor de tweede opeenvolgende keer, deze tekortkoming automatisch met een major wordt beoordeeld. Dit normvoorschrift maakt op dit moment al deel uit van het beslissingsprotocol van de Geborgde Rundveedierenarts.