logo  

   

         

SGD nieuwsbrief nr. 2-2018 (December)    
Webversie    

De SGD-Nieuwsbrief informeert over de ontwikkeling van de regelingen van de SGD. De inhoud van de regelingen wordt opgesteld door de Colleges van Belanghebbenden en wordt getoetst en goedgekeurd door het SGD-bestuur.

Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact op met uw vertegenwoordigers in het College van Belanghebbenden. U vindt de samenstelling van deze colleges op de website van de SGD. U kunt uw vragen of opmerkingen ook richten aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

Alle geborgde dierenartsen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Anderen ontvangen de SGD-nieuwsbrief omdat ze zich hiervoor hebben opgegeven. Wilt u deze niet meer ontvangen meldt dit dan aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

   
     

Vergaderdata Colleges van Belanghebbenden en SGD-bestuur 1e trimester 2019

   

College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts

 18 maart

College van Belanghebbende Geborgde Pluimveedierenarts

 21 maart

College van Belanghebbende Geborgde Varkensdierenarts

 26 maart

College van Belanghebbende Geborgde Vleeskalverdierenarts

 28 maart

Bestuur SGD

 12 april
 
   
     

Johanna Fink-Gremmels benoemd tot voorzitter SGD –bestuur

   

Op 7 december 2018 is mevrouw Prof. Dr. J. Fink-Gremmels benoemd tot voorzitter van het SGD-bestuur. Johanna Fink-Gremmels is voorgedragen door een commissie met leden uit de vier Colleges van Belanghebbenden, afgevaardigd door KNMvD en CPD. Ze is als professor emeritus verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, en is opgeleid in de diergeneeskunde aan de veterinaire faculteit in Hannover. Zij is gespecialiseerd in onderzoek, onderwijs en advisering op het terrein van de veterinaire farmacologie, toxicologie en voedselveiligheid. Zij adviseert dierenartsenpraktijken, maar ook nationale, Europese en internationale overheden op deze terreinen. Zij is onafhankelijk van de partijen in de Colleges van Belanghebbenden en van overige partijen op het terrein waarop de SGD werkzaam is.

Johanna Fink-Gremmels is de opvolger van Prof. Dr. J.A. (Arjan) Stegeman die eind 2017 aftrad als voorzitter van het SGD bestuur vanwege het vervullen van twee bestuurstermijnen.
Het bestuur van de SGD heet Johanna van harte welkom en ziet uit naar de samenwerking.

   
     

Laurens Hoedemaker nieuwe voorzitter College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts

   

Het College van Belanghebbenden heeft de heer Drs. L. (Laurens) Hoedemaker voorgedragen als onafhankelijk voorzitter van het College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts. Het SGD-bestuur is op 7 december 2018 tot benoeming overgegaan. Laurens Hoedemaker is opgeleid tot dierenarts, heeft o.a. gewerkt als practicus, als universitair docent aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, en is raadssecretaris van de Raad voor Dieraangelegenheden geweest. Momenteel is hij directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Laurens Hoedemaker wordt van harte welkom geheten door de leden van het College van Belanghebbenden en het SGD-bestuur.

Laurens Hoedemaker is als voorzitter van het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts opvolger van Peter Franken die het College ruim 6 jaar heeft voorgezeten en met energie en inzet heeft geholpen de regeling te ontwikkelen. Leden van het College van Belanghebbenden en SGD-bestuur zeggen hem hiervoor dank.

   
     

Vertegenwoordiging beroepsgroep dierenartsen in Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) en inning bijdrage aan SDa via de SGD

   

Na de ontkoppeling van de SGD en KNMvD in december 2017, hebben KNMvD, CPD en SGD besloten dat de vertegenwoordiging van de beroepsgroep dierenartsen naar de SDa tot stand komt in samenspraak tussen KNMvD en CPD. 

Ook is afgesproken dat de inning van de financiële bijdrage van de beroepsgroep dierenartsen aan de SDa vanaf medio 2017 geschiedt via de SGD. Het geschiedt via de SGD, omdat de SGD alle dierenartsen in de dierhouderij aan zich verbonden weet, omdat de doelstelling van de SGD in lijn ligt met de doelstelling van de SDa en omdat het SDa-beleid onderdeel uitmaakt van en voorwaarde is voor het borgingssysteem van de SGD. Het voldoen van de SDa-bijdrage is nu onderdeel van de SGD-regeling geworden en hiermee een verplichting voor de geborgde dierenarts.

Het gaat in 2018 en 2019 om een bedrag van € 90,- per geborgd dierenarts per jaar, ongeacht het aantal registraties. De beroepsgroep dierenartsen draagt hiermee 10% van de totale kosten van de SDa. Dit is afgesproken ten tijde van de oprichting van de SDa. De overige kosten worden gedragen door de 4 diersectoren (ieder 10%). De overheid draagt de andere helft van de kosten. De Certificerende Instelling stuurt de factuur in opdracht van de SGD. Deze factuur gaat gepaard met toelichting op de wijze van inning van de bijdrage in 2018 en 2019.

   
     

SGD-bijdrage in 2019 blijft gelijk aan 2018

   

Het SGD-bestuur heeft besloten de SGD-bijdrage voor geborgde dierenartsen niet te verhogen en dus ongewijzigd te laten ten opzichte van 2017 en 2018. Hiermee bedraagt de SGD-bijdrage € 175,- per geborgde dierenarts per registratie. Dit is dus exclusief de hierboven genoemde bijdrage aan de SDa.

In 2019 zal de SGD-bijdrage tegelijkertijd met de SDa-bijdrage worden gefactureerd, en dus niet meer tegelijkertijd met de auditafname. De factuur 2019 wordt gezonden in maart 2019. Een dierenarts die aangeeft de registratie te beëindigen vóór of op 30 juni 2019, hoeft de factuur niet te betalen. Het beëindigen van de registratie na 30 juni 2019 betekent dat over het gehele kalenderjaar dient te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats over het deel van het jaar dat niet aan de regeling wordt deelgenomen.

   
     

Beleid onaangekondigde audits SGD 2019

   

De regeling geborgde dierenarts werkt voornamelijk met aangekondigde audits. Een geborgd dierenarts wordt eens per jaar of per twee jaar - afhankelijk van het resultaat van de voorgaande audit - gecontroleerd. De regeling van de SGD heeft daarnaast beschikking over het instrument van de onaangekondigde audit. Deze heeft op dit moment twee verschijningsvormen. De eerste is de onaangekondigde audit bij een steekproef uit de gehele groep van geborgde dierenartsen. Het doel van deze audits is het wegnemen van de voorspelbaarheid van het borgingssysteem. De geborgde dierenarts ontvangt 48 tot 24 uur van tevoren bericht van de Certificerende Instelling over een voorgenomen audit. De dierenarts die geaudit wordt, is random geselecteerd en wordt geaudit op het complete scala aan normvoorschriften. Tot oktober 2018 zijn 33 onaangekondigde audits uitgevoerd, verdeeld over de verschillende diercategorieën. De Certificerende Instelling heeft aan de SGD medegedeeld dat de resultaten van deze onaangekondigde audits niet significant anders zijn dan de resultaten van de reguliere audits. De SGD zal de onaangekondigde audit in 2019 voortzetten.

De tweede vorm van onaangekondigd auditen is de risicogerichte audit. Dit kan de SGD doen naar aanleiding van signalen over tekortkomingen in de naleving van de normvoorschriften. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het voorjaar van 2018 naar aanleiding van signalen over tekortkomingen in de registratie van medicatie in InfoKalf. In dit geval  wordt gewerkt met een risico-gerichte audit: risicogericht zowel voor wat betreft de selectie van de te auditen dierenartsen, als voor wat betreft de te auditen voorschriften.

De kosten van onaangekondigde audits worden voldaan uit de algemene SGD-middelen. Eventuele herstelbeoordelingen komen voor rekening van de geauditeerde dierenarts.

   
     

Opname nascholingsverplichting in de SGD-regeling met ingang van 2020

   

Op voorstel van met name de dierenartsengeledingen in de Colleges van Belanghebbenden wordt gewerkt aan opname van een verplichting op het terrein van nascholing in de regelingen voor geborgde dierenartsen. Het doel is het op peil houden van kennis en vaardigheden (permanente educatie). De omvang van de verplichting is 100 uur nascholing in 5 jaar, met een minimum van 15 uren per jaar. Dit wordt verwacht per geborgd dierenarts, ongeacht het aantal registraties. Een deel van de inhoud van de nascholing kan verplicht gesteld worden door de SGD op voorstel van een College van Belanghebbenden. Deze mogelijkheid bestaat overigens ook nu reeds. Hiervan is bijvoorbeeld gebruik gemaakt in de regeling van de geborgde rundveedierenarts (bijv. over het  onderwerp IBR BVD), van de geborgde varkensdierenarts (over het onderwerp aangifteplichtige varkensziekten) en van de geborgde vleeskalverdierenarts (over het onderwerp BedrijfsGezondheidsPlan).

Er is een SGD-brede werkgroep met afgevaardigden van KNMvD en CPD uit ieder CvB ingesteld die samen met de certificatiemanager van de Certificerende Instelling het beleid voorstelt omtrent accreditatie, registratie, de herstelmogelijkheid, en sanctionering bij voortdurende tekortkoming.   

Deelnemers aan deze werkgroep zijn:
CvB Geborgde Rundveedierenarts:               Annemarie Olsman (CPD) en Bouwen Scheijgrond (KNMvD)

CvB Geborgde Varkensdierenarts:                René Sol (CPD)

CvB Geborgde Pluimveedierenarts:              Paul Cornelissen (KNMvD)

CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts:           Eric van der Velden (KNMvD

De verplichting wordt opgenomen in de regeling per 1-1-2020.

   
     
Geborgde Rundveedierenarts    
Rundveedierenarts    
     

Benoemingen en herbenoemingen College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts
Het College van Belanghebbenden heeft op 22 november onder dankzegging afscheid genomen van Paul Warmerdam, afgevaardigde van de KNMvD. Zijn opvolger in het College van Belanghebbenden is Iris Kolkman. College van Belanghebbenden en SGD-bestuur heten haar van harte welkom.

Bouwen Scheijgrond (afgevaardigd door de KNMvD) en Henry Voogd (afgevaardigd door Vereniging PartiCo) zijn herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 

   

Toetsing Bedrijfsgezondheidsplannen (BGP) in 2019 en 2020

   

Op voorstel van het College van Belanghebbenden heeft het SGD-bestuur besloten om de toetsing van het Bedrijfsgezondheidsplan in 2019 en 2020 op gelijke wijze vorm te geven als in 2017 en 2018.  

Dit betekent dat:

in 2019 toetsing plaatsvindt van het BGP bij alle geborgde rundveedierenartsen. De dierenarts kan hierbij
  kiezen voor toetsing van één, aselect door de CI aangewezen, BGP voorafgegaan door bespreking van het
  BGP in intercollegiaal overleg, of voor het ter toetsing indienen van drie aselect door de CI aangewezen
  BGP’s bij de faculteit Diergeneeskunde;

• een dierenarts die IKM-gecertificeerd is, kan vrijstelling van toetsing van het BGP verkrijgen wanneer het
  Koekompas in de IKM-beoordeling in 2019 met een voldoende resultaat beoordeeld is;

een voldoende beoordeling bij de eerste toetsing van het BGP in 2019, leidt tot een vrijstelling van
  toetsing in 2020.

De kosten van de beoordeling komen voor rekening van de dierenarts.            

De herstelbeoordeling
Een onvoldoende beoordeling leidt tot een major die hersteld dient te worden. Het herstelbeoordelingstraject is gelijk aan dat in voorgaande jaren. Dit  houdt in dat de desbetreffende dierenarts binnen drie maanden óf drie ‘oude’ BGP’s van UBN’s aan te wijzen door de Certificerende Instelling, óf drie nieuwe, nog op te stellen BGP’s ter toetsing dient aan te bieden aan de faculteit Diergeneeskunde.

Steekproefsgewijze toetsing in 2020
Deze werkwijze gaat gepaard met een steekproefsgewijze toetsing van BGP’s in 2020 bij √n rundveedierenartsen die BGP’s opstellen (ongeacht of deze IKM-gecertificeerd is). Bij de steekproefsgewijze toetsing wordt per dierenarts het BGP van drie door de Certificerende Instelling aan te wijzen bedrijven beoordeeld door de faculteit Diergeneeskunde. De kosten van deze toetsing zijn omgeslagen over alle geborgde rundveedierenartsen met 1-op-1 relaties door een opslag op de kosten van de BGP- of Koekompasbeoordeling in 2019. Er worden dus in 2020 geen kosten doorberekend aan geborgde rundveedierenartsen voor deze steekproefsgewijze toetsing. In 2019 wordt nagegaan of er aangrijpingspunten zijn om deze steekproef select en risico-gebaseerd vorm te geven. Er vindt in 2019 geen steekproefsgewijze toetsing van BGP’s plaats.

Extra aandacht voor kalveropfok in de toetsing Bedrijfsgezondheidsplan
Het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts heeft voorgesteld om ook in 2019 en 2020 het onderwerp ‘Kalveropfok’ extra aandacht te geven in de toetsing van de Bedrijfsgezondheidsplannen. Het SGD-bestuur heeft dit bekrachtigd.
Het College van Belanghebbenden vraagt dit element van het SGD-besluit ‘Minimum-eisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesector’ nogmaals bij u onder de aandacht brengen:

Bij de analyse en beoordeling van de opfok van jonge kalveren worden ten minste de volgende elementen meegenomen:

  • navelontsteking, diarree, longontsteking, en sterfte
  • het antibioticagebruik bij de leeftijdscategorieën 0-56 dagen en 56 dagen – 1 jaar
  • toegepaste methode van onthoornen (inclusief verdoving/pijnstilling)’
   

Toetsing van het Periodiek Bedrijfs Bezoek geborgde rundveedierenartsen in 2019

   

Op advies van het College van Belanghebbenden is besloten om in 2019 de uitvoering van het Periodiek Bedrijfs Bezoek te blijven toetsen. Dit betekent dat de Certificerende Instelling (CI) Kiwa VERIN de opdracht geeft aan Qlip om bijwoningen uit te voeren, verricht door een dierenarts. De CI besteedt deze bijwoningen uit, daar de CI niet zelf beschikt over de competentie om deze bijwoningen uit te voeren.

In 2016, 2017 en 2018 is voor de bijwoningen van het Periodiek Bedrijfs Bezoek gekozen voor een selecte én een aselecte steekproef. De selecte steekproef betrof geborgde rundveedierenartsen die relatief vaak of juist relatief weinig attentiedieren signaleren, dierenartsen die relatief veel bedrijven beoordelen, en dierenartsen over wie signalen uit de zuivelketen zijn ontvangen. Uit de resultaten van de bijwoningen over de afgelopen jaren, komt geen verschil tussen de selecte en aselecte steekproef naar voren. Daarom is besloten om in 2019 de steekproef te beperken tot een aselecte steekproef.

De kosten van deze bijwoningen worden voldaan uit de algemene middelen van de SGD.

   
     
Geborgde Varkensdierenarts    
Varkensdierenarts    
     

Benoemingen en herbenoemingen College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts

   

Het SGD-bestuur heeft Henk Boelrijk benoemd als afgevaardigde van de POV. NVV en LTO zijn sinds 1 januari 2018 opgegaan in de Producenten Organisatie Varkens (POV). Namens de POV is reeds toegetreden Alfred van Lenthe. Alfred van Lenthe en Henk Boelrijk zijn hiermee vervangers van Gert van Beek (was afgevaardigde van NVV) en Sander van den Heijkant (was afgevaardigde LTO) die eind 2017 zijn afgetreden.  
Frans  Meulders en Marrina Schuttert zijn beiden herbenoemd als afgevaardigden van de KNMvD naar het CvB Geborgde Varkensdierenarts.
Sandra van Dam, afgevaardigde van GGD Nederland heeft afscheid genomen van het College van Belanghebbenden.
Het College van Belanghebbenden bedankt Sandra voor haar inbreng vanuit de One Health benadering. De zetel van GGD Nederland in het College van Belanghebbenden is op dit moment vacant.

   
     

Tijdigheid aanleveren VBI geborgde varkensdierenartsen

   

Op aangeven van het College van Belanghebbenden is in de tweede helft van 2018 door SDa en de beheerders van de twee databanken (te weten Info Varken beheerd door Kiwa VERIN, en DGBase beheerd door DGB) gewerkt aan een methode om de VBI tijdiger te rapporteren aan de geborgde varkensdierenartsen. Dit is gelukt voor de VBI over het eerste half jaar van 2018 en het derde kwartaal van 2018. De VBI over het gehele jaar 2018 kunt u verwachten eind februari/begin maart 2019.

   
     
Geborgde Pluimveedierenarts    
Pluimveedierenarts    
     

Benoemingen en herbenoemingen College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts
Vijf leden van het College Geborgde Pluimveedierenarts zijn door hun afvaardigende organisaties voorgedragen voor herbenoeming. Het SGD bestuur is op 7 dec. jl. tot herbenoeming overgegaan. Het betreffen:

·         Paul Cornelissen, afgevaardigd door de KNMvD;

·         Clara Hagen, afgevaardigd door Anevei;

·         Peter Vesseur, afgevaardigd door NEPLUVI;

·         Piet Faber en Ernest Bokkers, beiden afgevaardigd door LTO Nederland.

       
     

Aanpassing in het IKB CRA systeem: tijdstip van registratie in systeem wordt vastgelegd
Sinds september 2018 is in de databank IKB CRA te zien op welke datum informatie is aangeleverd ter registratie in IKB CRA. Hierdoor is voor de Certificerende Instelling controleerbaar of de medicatie op tijd is geregistreerd. In alle regelingen van de SGD is aangesloten bij de wettelijke termijn van registratie, te weten 14 dagen na afleveren.

Dus: de verplichting bestaat al langer, maar kon door de inrichting van IKB CRA moeilijk worden gecontroleerd. Niet-nakoming van de termijn leverde in tweede helft van 2018 een waarschuwing op. Vanaf 1 januari 2019 levert een overschrijding tot 28 dagen na voorschrijven een minor op. Een overschrijding van meer dan 28 dagen na voorschrijven levert een major.

Het gaat om voorschrift B02 van de regeling:

Indien er antibiotica wordt voorgeschreven levert de deelnemer de
gegevens uiterlijk 14 dagen na voorschrijven aan bij de centrale

database IKB CRA. Gegevens met betrekking tot voorgeschreven en
geleverde antibiotica, inclusief waarschijnlijkheidsdiagnose en klinische verschijnselen
worden geregistreerd in de centrale database IKB CRA.
Minor. Na overschrijding van 28 dagen na voorschrijven wordt de weging: major.

   
     
Geborgde Vleeskalverdierenarts    
Vleeskalverdierenarts    
     

Benoemingen en herbenoemingen College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts
Vier leden uit het College van Belanghebbenden van de Geborgde Vleeskalverdierenarts zijn door het SGD bestuur herbenoemd.

Dat zijn:
- Hans Neleman als afgevaardigde vanuit het CPD;
- Teus Kreuger als afgevaardigde door de KNMvD;
- Peter Mölder en Albert Wouters als afgevaardigden van SBK.

Pieter Verhoeven, afgevaardigde van LTO Nederland beëindigt zijn deelname aan het CvB. Hij wordt in het CvB opgevolgd door Joris van der Doelen.
Het CvB en SGD-bestuur hebben Pieter bedankt voor zijn inzet ten behoeve van de geborgde vleeskalverdierenarts, en heten Joris van der Doelen van harte welkom.

   
     

Belang van tijdige registratie in Infokalf
Op verzoek van CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt in deze Nieuwsbrief de oproep geplaatst om tijdig te registreren in InfoKalf. In het voorjaar van 2018 werd duidelijk dat er een probleem bestond met de registratie van leveringen in InfoKalf. Er is een alternatieve manier om te registreren beschikbaar gesteld. Dit is geen ideale situatie, maar registratie is mogelijk.

Uit audits blijkt dat geborgde vleeskalverdierenartsen registreren, maar dat de registratie in een aantal gevallen vertraagd is. Het CvB vraagt om effort te zetten op tijdige registratie vanwege het belang van een volledige registratie ten behoeve van de bepaling van de VBI van geborgde vleeskalverdierenartsen 2018. En, wellicht ten overvloede: het is een wettelijke verplichting afgeleverde en toegepaste medicamenten binnen 14 dagen aan te leveren aan een door de minister aangewezen databank: InfoKalf.

   
     

Afmelden in Infokalf van bedrijven die beëindigd zijn
Een ander verzoek vanuit het College van Belanghebbenden betreft het afmelden van 1-op-1 relaties met bedrijven die inmiddels beëindigd zijn. De ervaring leert namelijk dat dit onvoldoende gebeurt op initiatief van de vleeskalverhouder die zijn bedrijf beëindigt. Het afmelden verhoogt de betrouwbaarheid van de sectorale gegevens.