Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief december 2019

 

De SGD-Nieuwsbrief informeert over de ontwikkeling en wijzigingen van de regelingen van de SGD.
De inhoud van de regelingen wordt opgesteld door de Colleges van Belanghebbenden en wordt getoetst en goedgekeurd door het SGD-bestuur.


Algemeen deel

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB)

Het SGD-bestuur heeft tijdens haar vergaderingen op 3 juli en 6 december 2019 de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • Jan Wolleswinkel is op 3 juli 2019 herbenoemd tot voorzitter van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts;
 • Yvonne Goos is op 3 juli 2019 benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van LTO Nederland Vakgroep Vleesvee. Vanwege het aanvaarden van een functie buiten LTO, komt haar lidmaatschap als afgevaardigde van LTO per 16 december 2019 te vervallen; 
 • Ria Derks is op 6 december 2019 benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van LTO Nederland Vakgroep Melkveehouderij. Zij volgt hiermee Jos Verstraten op in het CvB;
 • Floortje Herder is op 6 december 2019 benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde van de POV. Zij is de opvolgster in het CvB van Henk Boelrijk;
 • Piet Wisse is op 3 juli 2019 herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde van LTO Nederland Vakgroep Kalverhouderij;
 • Mariska Timmerman Bosman is op 6 december 2019 benoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde van LTO Nederland Vakgroep Kalverhouderij en is hiermee de opvolgster van Joris van der Doelen in het CvB.

Alle benoemingen zijn gedaan voor een periode van drie jaar.   

Ontwikkeling nascholingsverplichting in SGD-regeling

Het SGD bestuur heeft na uitvoerig overleg in de CVB’s  besloten tot het opnemen van een nascholingsverplichting in de regelingen van de Geborgde Dierenarts. Doel is het ervoor zorgen dat geborgde dierenartsen hun kennis up to date houden en deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
U wordt gevraagd om per 1 januari 2020 elke vorm van nascholing die u volgt bij te houden. Dit kan in de bestaande registers (PE-Veterinair of CPD) of tijdelijk in een eigen systeem. In de loop van 2020 zal de SGD een eigen SGD- nascholingsregister via haar website openen waarin u vanaf dat moment kunt gaan registreren. Om dubbele registratie te voorkomen, is het de intentie om een koppeling te maken met de bestaande nascholingsregisters. 

Ultimo 2021 zal door de SGD, via de CvB’s, een accreditatiebeleid worden bepaald. Hiertoe is een SGD-nascholingswerkgroep opgericht, met afgevaardigden uit ieder CvB, die dit proces begeleidt:

 • Eric van de Velden                            CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts
 • Annemarie Olsman                            CvB Geborgde Rundveedierenarts
 • Bouwen Scheijgrond                          CvB Geborgde Rundveedierenarts
 • Paul Cornelissen                               CvB Geborgde Pluimveedierenarts
 • René Sol                                           CvB Geborgde Varkensdierenarts
   

Resumerend: wat wordt van de geborgde dierenarts gevraagd per 1 januari 2020?

1.            registreer elke vorm van  nascoling: in PE-Veterinair, in CPD of (tijdelijk) in een eigen  
               systeem: Registreer minimaal de datum en het aantal uren;

2.            up-load of bewaar het programma van de door u gevolgde nascholing.

In de loop van 2020 ontvangt u van de SGD nader bericht over de registratiemogelijkheden
.

SDa subsidie 2020

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) zet zich reeds enkele jaren in voor vermindering, verbetering en transparantie van antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij. De SDa wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de kalver-, pluimvee-, rundvee-  en varkenssector, en de beroepsgroep dierenartsen. Sinds 2017 wordt de financiële bijdrage van de beroepsgroep dierenartsen voldaan door de SGD. De SDa heeft ook voor 2020 weer om een financiële bijdrage verzocht. Het betreft een bijdrage ter hoogte van 10% van de totale kosten van de SDa over 2020. Het SGD bestuur heeft positief besloten over dit verzoek.  Het Werkplan SDa 2020 treft u hier.
 

SGD afdracht geborgde dierenartsen 2020

De bijdrage die geborgde dierenartsen in 2020 dienen te voldoen aan de SGD blijft gelijk aan de bijdrage in 2019. De facturatie zal net als in 2019 geschieden door Certificerende Instelling Kiwa VERIN.  Kiwa VERIN zal de factuur 2020 zenden in mei 2020. Een geborgd dierenarts die aangeeft de registratie(s) te beëindigen vóór of op 30 juni 2020 hoeft de bijdrage niet te voldoen. Beëindiging van de registratie (s) na 30 juni 2020 betekent dat over het gehele kalenderjaar dient te worden betaald. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats over het deel van het jaar dat niet aan de regeling wordt deelgenomen. de SGD- afdracht is onderdeel van de SGD-regeling en hiermee een verplichting voor de geborgde dierenarts.

Hoogte SGD afdracht

De SGD-bijdrage betreft € 250,- per geborgde dierenarts met één registratie. Dit is inclusief de SDa-bijdrage. Indien u twee registraties heeft is de bijdrage € 425,-. Bij drie registraties komt de SGD-bijdrage uit op € 600,-

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Alle Geborgde rundveedierenartsenzijn door middel van de Extra SGD nieuwsbrief van 2 december 2019 geïnformeerd over voorgenomen aanpassingen van het Reglement van de Geborgde Rundveedierenarts naar aanleiding van de ontwikkeling van KoeMonitor door ZuivelNL. De SGD werkt naar een goede afstemming met de elementen KoeKompas en KoeAlert, mede in relatie tot de gedelegeerde bevoegdheden op grond van de Verordening officiële controles (Staatcourant nr. 67065 van 10 december 2019 en Staatscourant nr. 68557 van 13 december 2019). Uitgangspunt is dat de onafhankelijke positie van de Geborgde Rundveedierenarts gewaarborgd blijft, en tegelijkertijd een transparante en werkbare regeling en model voor het BGP gerealiseerd wordt. Over de details wordt u in januari 2020 nader geïnformeerd.

Er is geen regeling specifieke informatie.

Er is geen regeling specifieke informatie.

Toevoeging voorschrift VKVB.101k aan het Beoordelingsprotocol

Door de SGD Nieuwsbrief van mei 2019 bent u geïnformeerd over de wijziging van het Model Bedrijfsgezondheidsplan Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Het gaat om de toevoeging van een onderdeel betreffende de ‘analyse van ontvangst van kalveren’ op pagina 5 van het model. Deze wijziging is ingegaan op 1 juni 2019 en geldt voor alle nieuw op te stellen BGP’s.
Per 1 januari 2020 wordt een corresponderend normvoorschrift toegevoegd aan het beoordelingsprotocol van de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. Dit voorschrift krijgt het nummer VKVB.101k. Dit voorschrift luidt als volgt:

Normvoorschrift VKVB.101k
Het Bedrijfsgezondheidsplan bevat een analyse van de ontvngst van kalveren voor wat betreft de voorbereiding van de ontvangst, de huisvesting, de voeding en het loslaten van de kalveren, met - indien van toepassing-  de aandachtspunten, verbeterpunten en de evaluatie van de verbeterpunten van het vorig BGP.

Interpretatie

Controle op het vermelden van de aspecten uit de criteria uit het meest recente model Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.

Meetmethode
Administratief, steekproef.


Weging
Minor.

__________________________________________________________________________________________

Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact op met uw vertegenwoordigers in het College van Belanghebbenden. U vindt de samenstelling van deze colleges op de website van de SGD. U kunt uw vragen of opmerkingen ook richten aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.
Alle geborgde dierenartsen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Anderen ontvangen de SGD-nieuwsbrief omdat ze zich hiervoor hebben opgegeven. Wilt u deze niet meer ontvangen meldt dit dan aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 

Geplande vergaderingen van Colleges en SGD-bestuur 1e helft 2020

College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts, extra vergadering: 6 januari

College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts:                              9 maart 2020, 8 juni

College van Belanghebbende Geborgde Varkensdierenarts:                               26 maart

College van Belanghebbende Geborgde Pluimveedierenarts:                             5 maart, 28 mei

College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts:                        24 maart, 18 juni

SGD-bestuur:                                                                                                  14 april, 7 juli

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl