Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD Nieuwsbrief november 2020 aan Geborgde Dierenartsen

 

Nieuw telefoonnummer SGD-secretariaat
Het SGD-secretariaat is sinds 10 november bereikbaar onder een nieuw telefoonnummer 085-303 4817. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast kunt u ook het contactformulier invullen op de SGD-website. Het secretariaat zal uw vraag dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Jaarbericht 2019
In de bijlage treft u het definitieve SGD-jaarbericht 2019 aan. U kunt daarin lezen welke besluiten er in 2019 zijn genomen. Ook treft u een samenvatting van de Certificerende Instelling aan over de auditresultaten van 2019. Door de jaren heen is te zien dat het aantal tekortkomingen (majors/minors) gedaald is en nu, afhankelijk van de regeling, net boven of onder de 1 ligt.

Nascholingsverplichting geborgde dierenarts
In december 2019 heeft de SGD u geïnformeerd over het voornemen tot het opnemen van een nascholingsverplichting in de vier geborgde dierenarts regelingen. Hiervoor heeft het SGD-bestuur een SGD-nascholingswerkgroep benoemd. Het idee was om dit jaar, 2020, een inventarisatie te doen van de beschikbare nascholing en om een verder implementatieplan uit te werken. Door de coronamaatregelen is het aanbod van nascholing heel anders dan in ‘gangbare’ jaren. Mede hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Daarop heeft de SGD-nascholingswerkgroep het SGD bestuur geadviseerd om het implementatieplan met een jaar uit te stellen.

Als geborgd dierenarts blijft het dus verstandig om uw gevolgde nascholing centraal te registeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van bestaande systemen, zoals PE-veterinair of CPD, of (tijdelijk) in uw eigen systeem. De Certificerende Instelling zal dit jaar nog niet controleren op de nascholingsverplichting. U hoeft uw registratie dus ook niet bij de hand te hebben tijdens een audit. Medio 2021 zal u geïnformeerd worden hoe de nascholingsverplichting zal worden opgenomen in de regeling en wat u daar als dierenarts voor moet doen.     

Geef uw wijzigingen op tijd door aan Kiwa VERIN
Het SGD secretariaat krijgt regelmatig vragen over het openbare SGD-register op onze website. Met name als de gegevens niet meer overeenkomen met de actuele situatie. Als geborgde dierenarts bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw wijzigingen aan de Certificerende Instelling Kiwa VERIN. Hier, op de website van Kiwa VERIN, vindt u het mutatieformulier. U geeft bijvoorbeeld de volgende wijzigingen door:

 • Uitschrijven voor een geborgde dierenarts regeling
  • Met het beëindigen van de registratie(s) voor 30 juni van het betreffende jaar bent u als dierenarts geen SGD afdracht (incl. SDa bijdrage) verschuldigd. Beëindiging na 30 juni betekent dat de het gehele kalenderjaar moet worden betaald.
 • Wijziging van praktijk
 • Wijziging van mailadres voor het ontvangen van de nieuwsbrief  
 • Wijziging van privégegevens
  • Privégegevens worden niet gebruikt voor het openbare SGD-register maar worden uitsluitend gebruikt zodat de Certificerende Instelling u kan bereiken. Mochten zowel uw privégegevens als praktijkgegevens niet meer actueel zijn dan bent u voor de Certificerende Instelling niet te bereiken. Zij kunnen dan geen audit afspraak inplannen en zij kunnen u niet meer benaderen om u te attenderen dat u aan uw betalingsverplichtingen moet voldoen. Dit kan ertoe leiden dat uw borging wordt beëindigd.  

De door u gewijzigde gegevens worden door Kiwa VERIN doorgezet naar het SGD-register waarvan u het openbare register op onze website kunt inzien. Het openbare register toont de volgende gegevens: uw naam, uw UDN, uw praktijkgegevens en voor welke regeling u geborgd bent.

Voortgang Officiële Controle en Model BGP
De laatste voorbereidingen voor het nieuwe Model BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) Melkveebedrijven en de uitvoer van de Officiële Controle zijn in volle gang. De eerste versie van de BGP tool (webbased app) is inmiddels door een aantal testgebruikers, rundveepractici, getest. Uit de feedback blijkt dat het gebruiksgemak van de app als zeer positief wordt ervaren. Om de robuustheid van de app te vergroten worden er op dit moment nog een aantal (ICT) wijzigingen doorgevoerd. Nadat deze wijzigingen zorgvuldig zijn geïmplementeerd zal de tool voor geborgde rundveedierenartsen worden opengesteld. Bij het openstellen van de app zal ook een werkinstructie worden geleverd door de SGD.  

Waarom kost het zoveel tijd?
Het opstellen van een model BGP voor melkveebedrijven vertaald in een digitale tool is een zeer ambitieus project dat de SGD in zeer korte tijd heeft moeten uitvoeren. De doelstelling van de digitale tool is het vergroten van het gebruiksgemak, het ondersteunen van de practicus en het creëren van een beter borgbaar en toekomstbestendig BGP. Door tegemoet te komen aan deze doelstellingen is het bijvoorbeeld van belang om informatie automatisch te laten inlezen en ook de inlog voldoende robuust te maken. Dit inregelen kost tijd.  
Het implementeren van het ministerieel besluit voor de uitvoer van de Officiële Controle vergt veel afstemming met betrokken partijen en de toezichthouder. De coronamaatregelen hebben deze gesprekken bemoeilijkt.

Wat kunt u verwachten van de BGP tool?
U kunt de BGP tool gaan gebruiken voor twee zaken, namelijk: het opstellen van het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) voor melkveebedrijven en de uitvoer van de Officiële Controle (gedelegeerde taak op basis van de OCR 2017/625 wat gaat over toezicht op de een specifiek gedeelte van de hygiëneverordening 853/2004). Beiden zijn makkelijk invulbare formulieren die uiteindelijk middels een pdf kunnen worden verstuurd. De handtekening zetten de veehouder en u beiden direct in de tool.
Om in te loggen gebruikt u Z-login. Als dierenarts heeft u een homescherm waarin u alle bedrijven kunt zien waar u op de 1-1 overeenkomst staat, zowel als bedrijfseigen dierenarts en als vervangende dierenarts. In het homescherm kunt u per bedrijf zien of en wanneer er een BGP of Officiële Controle is uitgevoerd. Door op het betreffende bedrijf te klikken kunt u starten met het invullen van een nieuw BGP. Het BGP bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

 • Administratieve gegevens (deel A): gegevens dierenarts, bedrijf en diercategorie(ën) waar het BGP betrekking op heeft
 • Bedrijfskengetallen en bedrijfsstatus infectieziekten (deel B): gezondheidsstatus van het bedrijf, vaccinatieprogramma’s, preventieve maatregelen
 • Inventarisatie en beoordeling beïnvloedbare risicofactoren tav diergezondheid en welzijn (deel C): huisvesting, voeding, water, incidentie dierziektes, antibioticagebruik
 • Sector specifieke processen (deel D): in het geval van melkveebedrijven de Officiële Controle, die tevens separaat is in te vullen. 
 • Evaluatie (deel E): conclusie, evaluatie vorig BGP en opstellen doelstellingen komend jaar
 • Vrijwillige extra informatie (deel F): links naar lopende programma’s of modules die kunnen bijdragen aan de advisering. Deze kunnen ook gekozen worden op basis van signalen uit het BGP, bijvoorbeeld een aanvullend plan van aanpak. Deze informatie valt buiten de borging van de SGD maar faciliteert wel de overgang van wettelijke vereisten naar ondersteuning bij advisering.    
 • BedrijfsBehandelPlan (deel G): in ontwikkeling/voorbereiding, de mogelijkheid om een BBP vorm te geven op basis van de gegevens uit het BGP.  

Wanneer moet ik er mee gaan werken?
Vanaf 1 januari kunt u de BGP tool voor melkveebedrijven gaan gebruiken. De uitvoer van de Officiële Controle op melkveebedrijven zal per 1 januari 2021 verplicht worden via de BGP tool. De Officiële Controle zal 1 keer per jaar (= 12 maanden) uitgevoerd moeten worden.
De BGP’s die u in het kalenderjaar 2020 in het oude format heeft gemaakt hebben een geldigheid van 12 maanden. Alle nieuw op te stellen BGP’s in 2021 zullen moeten voldoen aan de nieuwe eisen en dus ook moeten voldoen aan het model BGP Melkveebedrijven. De BGP tool geeft hier invulling aan.  

Wat kost het gebruik van de BGP tool?
De SGD stelt de tool gratis ter beschikking aan geborgde rundveedierenartsen. Er zijn op dit moment dus geen kosten verbonden aan het gebruik van de app.   
 

 

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
085 3034817

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl