Bekijk in browser

logo

 

 
 
 
 
 

SGD Nieuwsbrief december 2020 aan Geborgde Dierenartsen

 

Geachte dierenarts,

Hierbij ontvangt u de SGD nieuwsbrief van december 2020. Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie. Na de algemene nieuwsberichten volgt er specifieke informatie per regeling.

Aankondiging aanpassing berekeningssystematiek VBI in 2021
Het SGD bestuur heeft op advies van de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) in alle vier de regelingen akkoord gegeven om de VBI systematiek in 2021 aan te passen. Deze aanpassing komt voort uit de wijziging van de berekeningssystematiek van de Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa). De SDa heeft op 7 oktober jongstleden in een notitie aangegeven de berekeningssystematiek van de VBI aan te passen. De SGD neemt deze berekeningssystematiek over en sluit daarbij aan op de DDD zoals deze zijn afgesproken met de diersectoren. Op deze manier worden dierenarts en veehouder op vergelijkbare wijze gebenchmarkt. Structureel rode bedrijven zullen buiten de VBI berekeningssystematiek vallen. Voor structureel rode bedrijven zal een sectorspecifiek plan van aanpak volgen.

In de onderstaande tabel vindt u het overzicht van de gevolgen per regeling.
NB: in het eerste kwartaal 2021 zal op basis van de oude VBI berekeningssystematiek over 2020 getoetst en, indien nodig, gesanctioneerd worden (conform het huidige normvoorschrift).

Regeling

Normvoorschrift

VBI wordt getoond in

Gevolgen nieuwe VBI

Geborgde Rundveedierenarts

GDVD.08

InfoRund

Wordt per kwartaal met vier kwartalen terug berekend. Toetsing 1x per kwartaal. Verwachting dat vanaf tweede helft 2021 wordt gerekend met nieuwe VBI maar sanctionering per Q1 2022.  

Geborgde Pluimveedierenarts

G05

IKB-CRA

Wordt cumulatief getoond in Q2 en Q4. Toetsing 1x na afloop kalenderjaar. Dus in Q1 2022 voor de eerste maal getoetst en gesanctioneerd.

Geborgde Varkensdierenarts

GDVD.109

InfoVarken en DGBase

Wordt cumulatief getoond in Q2, Q3 en Q4. Toetsing 1x na afloop van kalenderjaar. Dus in Q1 2022 voor de eerste maal getoetst en gesanctioneerd.

Geborgde Vleeskalverdierenarts

VKVD.113

InfoKalf

Wordt cumulatief getoond. Toetsing 1x na afloop van kalenderjaar. Dus in Q1 2022 voor de eerste maal getoetst en gesanctioneerd.

Als alle aanpassingen zijn gedaan zal de SGD u informeren. De verwachting is dat dit halverwege 2021 het geval zal zijn. Vanaf dat moment kunt u ook uw nieuwe VBI inzien in de databank.

SGD-afdracht incl. SDa-bijdrage 2021
De bijdrage die geborgde dierenartsen in 2021 dienen te voldoen aan de SGD blijft gelijk aan de bijdrage in 2020. De facturatie zal net als in 2020 in opdracht van de SGD geschieden door Certificerende Instelling Kiwa VERIN. De facturatie zal plaatsvinden in juli 2021.
Als u als geborgd dierenarts aangeeft dat u uw registratie(s) beëindigt voor 30 juni 2021 hoeft u de SGD afdracht inclusief SDa bijdrage niet te voldoen. Beëindigt u uw registraties na 30 juni 2021 dan zal het gehele kalenderjaar 2021 betaald moeten worden. Er vindt geen restitutie plaats over het deel van het jaar waarin u niet heeft deelgenomen aan de regeling. Beëindiging van uw registratie(s) dient u door te geven aan Kiwa VERIN.

Hoogte SGD afdracht
De SGD-bijdrage betreft € 250,- per geborgde dierenarts met één registratie. Dit is inclusief de SDa-bijdrage. Indien u twee registraties heeft, is de bijdrage € 425,-. Bij drie registraties komt de SGD-bijdrage uit op € 600,-
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB) en SGD-bestuur 2020
Het SGD-bestuur heeft in het afgelopen jaar de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • A.J.M. van Hoof is op 6 april herbenoemd tot lid (secretaris) van het SGD bestuur;
 • J. Kollenstart is op 6 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde van COBK;
 • D. Schieven is op 6 april benoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde van de NVP. Hij volgt hiermee A. den Herder op in het CvB;
 • R.H.C. Sol is op 6 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde van het CPD;
 • A.F.S. Olsman-Vrielink is op 6 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van het CPD;
 • R. van Rossum is op 6 april benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van LTO vleesveehouderij. Zij volgt hiermee Y. Goos op in het CvB;
 • De NMV heeft een verzoek gedaan om toetreden het CvB Geborgde Rundveedierenarts. O. Visser is op 7 juli benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van de NMV; 
 • B. de Ruiter is op 16 oktober benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde van COV. Hij volgt hiermee R. de Mooij op in het CvB;
 • Het CPD heeft een verzoek gedaan voor een tweede zetel in het CvB Geborgde Varkensdierenarts. T. van Sprang is op 16 oktober benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde van het CPD;
 • F.T. Beijen-de Koning is op 8 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van FrieslandCampina;
 • E.W.H.M. van der Velden is op 8 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde van de KNMvD;
 • J.S.C. Boersema is op 8 december benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde van de KNMvD. Hij volgt hiermee I.B.M. Kolkman op in het CvB;
 • A.J van Hout-van Dijk is op 8 december herbenoemd tot voorzitter van het CvB Geborgde Varkensdierenarts.

Alle benoemingen zijn gedaan voor een termijn van drie jaar.

Geplande vergaderingen van Colleges en SGD-bestuur 1e helft 2021

College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts

8 maart en 7 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts

18 maart en 17 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts

11 maart en 10 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts

16 maart en 8 juni

SGD-bestuur

30 maart en 25 juni


Het SGD-secretariaat gaat verhuizen
In de nieuwsbrief van november bent u reeds geïnformeerd over het nieuwe telefoonnummer van de SGD (085-3034817). Per 1 januari 2021 heeft het SGD secretariaat ook een ander post- en bezoekadres namelijk, Papiermolen 38, 3994 DK Houten.  
 


BGP-tool per 1 januari 2021 onderdeel van regeling Geborgde Rundveedierenarts
Het nieuwe Reglement Geborgde Rundveedierenarts en de bijlages, waaronder een nieuwe Bilaterale overeenkomst, is tijdens de vergadering van het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts d.d. 7 december aangenomen en tijdens de SGD-bestuursvergadering d.d. 8 december bekrachtigd. Onderdeel van de wijziging is de elektronische BGP tool, die per 1 januari 2021 beschikbaar is voor alle Geborgde Rundveedierenartsen. De elektronische BGP tool bevat het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP, inclusief SMART doelstellingen en de optie het BedrijfsBehandelPlan hieraan te koppelen) en de Officiële Controle (zoals vastgesteld in de OCR 625/2017 en het Ministerieel besluit d.d. dec. 2019) van de Hygiëne Verordening Rauwe Melk (EC 853/2004).

De elektronische BGP tool is zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor de veelgebruikte elektronische apparaten (tablet, laptop, computer). De elektronische BGP’s worden in de SGD databank bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor de betrokken dierenarts, de veehouder en de certificerende instelling (waar nodig voor de audit van de dierenarts). Wel kan de toezichthouder een verzoek indienen om inzicht te krijgen in een BGP van een individueel melkveebedrijf. De BGP tool is te vinden via bgp.geborgdedierenarts.nl en werkt middels Z-login. In januari 2021 zal de SGD met een uitgebreide nieuwsbrief komen voor Geborgde Rundveedierenartsen die gericht is op de praktische uitvoer van het BGP en de Officiële Controle.

De BGP tool stelt de SGD rundveedierenarts in staat invulling te geven aan zijn wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van het BGP op grond van de Wet Dieren en de Officiële Controle op grond van de aanwijzing door de Minister voor Medische Zorg d.d. 2 december 2019. Over het onderdeel Officiële Controle heeft overleg plaatsgevonden met het Ministerie van VWS en het COKZ. Het COKZ vervult de rol van bevoegde autoriteit waar de controlebevindingen dienen te worden gemeld overeenkomstig met het meldingsprotocol. Hierin staan de afspraken hoe bijzondere bevindingen moeten worden gemeld en hoe de SGD de resultaten moet rapporteren aan het COKZ.

Hoe verhoudt de BGP tool zich tot bestaande systemen
Met de huidige BGP-tool geeft de SGD een goede borging van de verantwoordelijkheden die de dierenarts heeft in de begeleiding en wettelijke controle van een melkveebedrijf. Met het BGP-tool wordt de uitvoering van het BGP transparant toetsbaar door de onafhankelijke certificerende instelling en draagt de systematische elektronische vorm bij aan een efficiënte uitvoering van het BGP. Daarmee is uitvoering van KoeKompas via het private kwaliteitssysteem van de zuivel (als onderdeel van KoeMonitor) voor het uitvoeren van het BGP niet langer noodzakelijk.

De Hygiëne Verordening Rauwe Melk (EC 853/2004) vereist dat er expliciet een geprotocolleerde controle wordt gedaan van de gezondheid van de veestapel op het bedrijf (levering van melk van gezonde dieren). Ondanks dat de beoordeling van de hele melkveestapel onderdeel is van het Deel C van het BGP-tool, zal een samenvatting hiervan in het protocol van de Officiële Controle terug moeten komen. Indien opvallende bevindingen worden geconstateerd die de veehouder niet heeft gezien of gemeld, of als de Officiële Controle op een ander tijdstip of door een andere collega wordt uitgevoerd, is het protocol voor de inspectie van de veestapel in de kader van de verplichte Officiële Controle uitgebreider (aanleiding hiervoor is opgenomen in de elektronische BGP-tool). Door de aanwijzing van de SGD-dierenarts door VWS om de Officiële Controle uit te voeren, heeft VWS de voorwaarden voor een onpartijdige controle van de voedselketen (uit hoofde van de OCR) willen garanderen. Hieraan heeft de SGD gehoor gegeven met de ontwikkeling van het BGP-tool. Het onderdeel KoeAlert is hierdoor voor de invulling van de Officiële Controle op de naleving van de Hygiëne Verordening Rauwe Melk (EC 853/2004) overbodig geworden.

Het private kwaliteitssysteem van de sector kent met KoeData wel haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de Hygiëne Verordening Rauwe Melk (EC 853/2004). Binnen de zuivelketen dient de dagelijkse controle van de aangeleverde tankmelk (kiemgetal, residuen en chemische verontreinigen) te geschieden en gedocumenteerd te worden. Daarnaast wordt het tankcelgetal (TCG) als eerste indicator van de diergezondheid routinematig gemeten. Bij het invullen van de BGP-tool neemt de dierenarts kennis van deze kengetallen, want deze metingen hebben een signaalfunctie voor de beoordeling van diergezondheid en voedselveiligheid. Afwijkende bevindingen die zich gedurende het jaar voordoen, en die tot gezondheidsrisico’s en/of melkweigering kunnen leiden, worden vanuit KoeData onmiddellijk aan de melkveehouder doorgegeven. Die zal, zoals nu reeds gebruikelijk,  vervolgens zijn/haar dierenarts inschakelen om de oorzaak van de afwijkingen te achterhalen en de nodige maatregelen (verbeterprotocol) te nemen.
 


Nieuw normvoorschrift tav klinische inspectie ziektes OIE lijst per 1 januari 2021
Het SGD-bestuur heeft op advies van het CvB Geborgde Varkensdierenarts een nieuw normvoorschrift opgenomen in de regeling Geborgde Varkensdierenarts. Het normvoorschrift GDVD.111 gaat in per 1 januari 2021 en gaat luiden:

Nummer

Normvoorschrift

Interpretatie

Weging

GDVD.111

Tijdens het periodieke bedrijfsbezoek voert de dierenarts een klinische inspectie uit en kijkt daarbij naar klinische symptomen van de ziekten op de OIE lijst.

In het bezoeksverslag van het periodiek bedrijfsbezoek staan de woorden ‘klinische verschijnselen veroorzaakt door dierziekten op de OIE lijst, uitgezonderd PRRS’: Aanwezig/Afwezig. Steekproef.

Minor

Dit normvoorschrift is tot stand gekomen na goed overleg binnen het CvB Geborgde Varkensdierenarts en op initiatief van de COV. Het is een sectoraal (export) belang om de klinische inspectie tijdens het periodiek bedrijfsbezoek uit te breiden naar een inspectie op klinische verschijnselen veroorzaakt door dierziekten die op de OIE lijst staan. U kunt de actuele OIE lijst raadplegen via OIE-Listed diseases 2020: OIE - World Organisation for Animal Health. Het gaat hierbij om de dierziekten genoemd bij ‘multiple species’ en ‘swine’. Deze klinische inspectie is een veterinaire handeling en sluit goed aan bij de handelingen die een Geborgde Varkensdierenarts uitvoert in het kader van het periodieke bedrijfsbezoek.
 Geen informatie.Aankondiging nascholing BGP: veterinair leiderschap
In 2017 is er binnen de Geborgde Vleeskalverdierenarts regeling een verplichte nascholing geweest. Deze verplichte nascholing had betrekking op het opstellen van het BedrijfsGezondheidsPlan (BGP). Tijdens de evaluatie is reeds door het CvB vleeskalf besloten, mede door de succesvolle terugkoppeling, dat een interactieve nascholing als positief wordt ervaren en daarom periodiek herhaald zou kunnen worden met als doel om het BGP te verbeteren. Het CvB vleeskalf treft op dit moment voorbereidingen om opnieuw een nascholing gelieerd aan het BGP voor te stellen. De nascholing zal vallen onder normvoorschrift VKA.06 waarin staat dat de SGD kan besluiten tot het bepalen van onderwerpen waarop de Geborgde Vleeskalverdierenarts dient bij te scholen.

Het doel van deze nascholing is om dierenartsen kennis te laten maken met verschillende leiderschapsstijlen en hoe deze gebruikt kunnen worden om (gezondheids)resultaat te boeken op een vleeskalverbedrijf. Het gaat om het formuleren van adviezen op een wijze waarop de kalverhouder gemotiveerd is om het advies ook op te volgen. Redenen om deze nascholing voor te stellen zijn onder andere de ontwikkelingen in de markt, de verdere versterking van de positie van de dierenarts op het vleeskalverbedrijf en de verwachting dat dit zal bijdragen aan verantwoorde inzet van antibiotica.

In de volgende nieuwsbrief zult u hierover meer informatie ontvangen.   

______________________________________________________________________________________________


Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact op met uw vertegenwoordigers in het College van Belanghebbenden. U vindt de samenstelling van deze colleges op de website van de SGD. U kunt uw vragen of opmerkingen ook richten aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.
Alle geborgde dierenartsen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Anderen ontvangen de SGD-nieuwsbrief omdat ze zich hiervoor hebben opgegeven. Wilt u deze niet meer ontvangen meldt dit dan aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 

 

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
085 3034817

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl