Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

 Extra nieuwsbrief Geborgde Rundveedierenartsen: uitleg BGP-tool

 
 

In de SGD nieuwsbrief van 23 december bent u geïnformeerd over de wijzigingen in het reglement van de Geborgde Rundveedierenarts en waarom deze wijzigingen nodig waren. In deze extra nieuwsbrief wordt ingegaan op de praktische werking van de BGP-tool (Bedrijfsgezondheidsplan en Officiële Controle) en worden veel gestelde vragen beantwoord.

Zowel het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) als de Officiële Controle moeten eenmaal per 12 maanden worden uitgevoerd, waarbij in 2021 geldt dat de eerste keer uitvoeren van de Officiële Controle in het gehele kalenderjaar mag plaatsvinden. Voor het BGP geldt dat deze moet worden uitgevoerd binnen 12 maanden na het BGP in 2020. Het advies is om tijdig te starten met de uitvoering van de Officiële Controle.

Praktische werking van de BGP-tool     
BGP-tool voor Model BGP Melkvee en de Officiële Controle
De BGP-tool is beschikbaar voor alle geborgde rundveedierenartsen. Met de BGP-tool wordt invulling gegeven aan het Model BGP melkvee en de Officiële Controle. Deze twee taken kunnen tijdens hetzelfde bedrijfsbezoek worden uitgevoerd. De BGP-tool is gebruiksvriendelijk en te gebruiken op verschillende elektronische apparaten. Hoewel de BGP-tool zorgvuldig en uitgebreid is getest, kunnen er nog onvolkomenheden zijn. Mocht u iets signaleren dan vragen wij u dit melden bij het SGD secretariaat (info@geborgdedierenarts.nl).

De BGP-tool is op dit moment primair gericht op de uitvoering van het BGP melkvee en de Officiële Controle voor melk leverende bedrijven. Op verzoek van geborgde rundveedierenartsen wordt er gekeken naar de mogelijkheid om het BGP-formulier versneld gebruiksklaar te maken voor vleesveebedrijven en jongvee-opfok. Het is nu al mogelijk om het BGP vleesvee en jongvee-opfok in te vullen in het huidige BGP-formulier, maar de vragen die betrekking hebben op melkvee kunnen nog niet automatisch overgeslagen worden. De verwachting is dat er eind februari een eenvoudige oplossing is om het BGP vleesvee en jongvee-opfok in te vullen middels de BGP tool. Voor het BGP vleesvee geldt op dit moment geen verplichting tot het gebruik van de BGP-tool, maar blijft het SGD besluit minimumeisen BGP/BBP tijdelijk nog van toepassing.

Inloggen en starten met de BGP-tool
Via bgp.geborgdedierenarts.nl kunt u als geborgde rundveedierenarts inloggen in de BGP-tool. Voor het inloggen gebruikt u uw persoonlijke Z-login. Het is mogelijk om tevens uw MediRund gegevens in te vullen bij instellingen van de BGP-tool. Hierdoor wordt er in het BGP-formulier direct de DDD ingevuld op basis van de meest recente kwartaalrapportage.
In het homescherm ziet u alle rundveebedrijven waarmee u een bilaterale overeenkomst heeft of waar u als vervangende dierenarts op de overeenkomst staat. Achter elk UBN staat de mogelijkheid om twee formulieren in te vullen, namelijk het BGP en de Officiële Controle.

Na de eerste keer uitvoeren van het BGP is het in de toekomst mogelijk om in het homescherm van de BGP-tool te filteren op datum van herzien/evalueren BGP.
Er is geen handboek bij de BGP-tool, maar wel zijn er tooltips die bij bijna elke vraag extra informatie geeft.

BGP-formulier
Het BGP-formulier bestaat uit een aantal verplichte hoofdstukken die te zien zijn bovenin de horizontale balk. Dit zijn de volgende hoofdstukken:

  • Administratieve gegevens (deel A)
  • Bedrijfskengetallen en bedrijfsstatus infectieziekten (deel B)
  • Boordeling beïnvloedbare risicofactoren tav diergezondheid en dierenwelzijn (deel C)
  • Evaluatie (deel E)

Administratieve gegevens (deel A): Het is mogelijk om in dit gedeelte ook de doelstelling van het bedrijf/veehouder te omschrijven. Als u gebruik maakt van het BGP-formulier voor een vleesveehouder of jongvee-opfokker is het tijdelijke advies om dit hier duidelijk te benoemen.

Bedrijfskengetallen en bedrijfsstatus infectiezieken (deel B): Dit gedeelte bestaat uit het noteren van een aantal kengetallen die bij de veehouder opgevraagd worden. Daarnaast bevat dit onderdeel een analyse van de preventieve maatregelen die op een bedrijf genomen worden (o.a. interne, externe bio security en preventieve (diergenees)middelen).  

Boordeling beïnvloedbare risicofactoren tav diergezondheid en dierenwelzijn (deel C): Voor dit gedeelte geldt dat er een inspectie van een aantal individuele dieren noodzakelijk is. Dit wordt aangegeven met een aparte knop boven de horizontale balk. Hiermee is het dus mogelijk om op elk willekeurig moment tijdens de stalronde/bedrijfsrondgang dit uit te voeren. U hoeft daar dus niet mee te wachten totdat u deze vragen tegenkomt bij het opstellen van het BGP.

Evaluatie (deel E): De verplichte evaluatie is het laatste onderdeel van het BGP-formulier voor de afronding. Hierin is ook ruimte om specifiek aan te geven of er aandachtspunten zijn die betrekking hebben op het Bedrijfsbehandelplan (BBP). Het BBP kan echter op dit moment nog niet in de BGP-tool worden uitgevoerd. Het huidige BBP format zal worden herzien wanneer duidelijk is wat de precieze gevolgen zijn van de nieuwe (Europese) wetgeving. Dit zal in de volgende maanden duidelijk worden.   

Na het afronden van het BGP-formulier kan het formulier direct ondertekend worden met een handtekening door zowel uitvoerend dierenarts als veehouder. Vervolgens kan het document vanuit de BGP-tool als pdf naar de veehouder (en eventueel ook naar de dierenarts) gemaild worden.

Extra informatie (deel F): Dit is een facultatief onderdeel dat ruimte biedt voor verdere adviezen. Op dit moment staan daar een aantal vorm-vrije suggesties. Dit deel maakt geen onderdeel uit van de veterinaire borging van de dierenarts, maar is bedoeld om eventuele extra thema’s te bespreken die verder gaan dat de minimale verplichting in het BGP-formulier.    

Officiële Controle formulier  
Het formulier van de Officiële Controle bestaat uit twee delen, namelijk het algemene deel en indien er aanleiding toe is (bijvoorbeeld opvallende bevindingen) het klinische onderzoek aan individuele dieren. Het formulier van de Officiële Controle is ingedeeld in paragrafen die overeenkomen met de wettelijke omschrijving van de officiële taak.
Er staat bij een paar vragen een uitroepteken (!) als er bij deze vragen een probleem wordt geconstateerd heeft u als dierenarts de taak om dit rechtstreeks te melden bij het COKZ (melkmeldingen@cokz.nl). De melding wordt niet automatisch gedaan vanuit de BGP-tool. Reden voor een melding aan het COKZ is dat er op het bedrijf een risico is op besmetting of contaminatie van melk. Het COKZ is verantwoordelijk voor verdere opvolging van deze meldingen.

Het is ook goed mogelijk dat er niet direct sprake is van een risico maar er wel verbetering wenselijk zou zijn. Een dierenarts kan dan, op basis van de gegevens, besluiten om een herstelperiode af te spreken indien er zaken verbeterd moeten worden.
De SGD heeft de afspraak om ieder kwartaal geaggregeerde data te rapporteren aan het COKZ met betrekking tot de uitvoer van de Officiële Controle.    

Databescherming
Alle gegevens die u invult in de BGP-tool worden opgeslagen in de SGD aangewezen databank. Met de gegevens uit de BGP-tool gaan wij zeer zorgvuldig om en heeft de SGD passende maatregelen genomen, waaronder:

  • Beveiliging van de BGP-tool door bijvoorbeeld een beveiligde https-verbinding en inlog middels Z-login
  • Verwerking van gegevens gebeurt alleen volgens de in het reglement geborgde rundveedierenarts (en bijlages) omschreven voorwaarden  
  • SGD privacy reglement   

De gegevens zijn (en blijven) eigendom van de betrokken dierenarts en worden in de BGP-tool alleen gebruikt door de certificerende instelling om het veterinair handelen van de geborgde rundveedierenarts te beoordelen tijdens een audit. Middels de bilaterale overeenkomst heeft de veehouder toestemming gegeven om de gegevens voor bovengenoemde doel (borgen veterinair handelen dierenarts) te mogen gebruiken. Eventueel zouden de toezichthouders NVWA of het COKZ de SGD in speciale gevallen kunnen verzoeken tot inzage in een individueel dossier.
De SGD heeft afspraken met het COKZ over geaggregeerde rapportages inzake de uitvoering van officiële controles door geborgde rundveedierenartsen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een individuele dierenarts en/of rundveehouder.

Vragen?
Hier kunt u de veel gestelde vragen terug vinden. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet.
Als u vragen heeft kunt u die stellen aan het SGD-secretariaat. Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar. U kunt het secretariaat ook mailen (info@geborgdedierenarts.nl). Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.                         


 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl

.