Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief december 2021 aan Geborgde Dierenartsen

 

Geachte geborgde dierenarts,

Hierbij ontvangt u de SGD nieuwsbrief van december 2021. Deze nieuwsbrief bevat zoals altijd aan het einde van een kalenderjaar, informatie over onderwerpen en veranderingen die in het afgelopen jaar in de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en het SGD-bestuur zijn besproken of voorvloeien uit veranderde wet- en regelgeving. Over verschillende actuele onderwerpen bent u al in eerder verzonden Nieuwsbrieven en Persmededelingen geïnformeerd (bijvoorbeeld de geactualiseerde Ministeriële Aanwijzing voor de Officiële Controle op melkveebedrijven). Middels deze Nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende veranderingen:

SGD-regelingen

 • Wet- en regelgeving:
  • Aanpassing regelgeving betreffende homeopathische middelen
  • EU Verordening diergeneesmiddelen 2019/6  
 • Herziening van de VBI-berekening door de SDa en de gevolgen hiervan voor de geborgde dierenarts
 • Activiteiten en doelstellingen betreffende de permanente educatie van geborgde dierenartsen

SGD-bestuur en bureau

 • Personele veranderingen in het bestuur en de CvB’s
 • SGD-bijdragen 2022
 • Mededelingen vanuit het secretariaat en het bestuur

In aanvulling aan deze algemene Nieuwsbrief vindt u via de ingevoegde links specifieke informatie voor:

De Geborgde Rundveedierenarts (link)
De Geborgde Varkensdierenarts (link)
De Geborgde Pluimveedierenarts (link)
De Geborgde Kalverdierenarts (link)

Deze informatie zal ook op de website apart terug te vinden zijn bij de Nieuwsbrieven voor de individuele diersoorten.   

Wet- en regelgeving
Aanpassing registratie en kanalisatiestatus aantal homeopathische middelen
Een aantal homeopathische middelen dat op de Nederlandse veehouderijbedrijven gebruikt werd, was nog in afwachting van een definitieve handelsvergunning en viel onder overgangsrecht. Inmiddels is dit proces afgerond en hebben een aantal homeopathische middelen geen handelsvergunning gekregen en anderen wel. Homeopathische middelen met een handelsvergunning zijn per april 2021 te herkennen aan het registratienummer RegNL- H (toevoeging H). Deze middelen hebben een kanalisatiestatus VRIJ of UDA gekregen. De aanpassing heeft geen directe consequenties voor de SGD-regelingen. De homeopathische middelen met een UDA-status zullen nu uitsluitend kunnen worden voorschreven door de 1-op-1 dierenarts (of diens vervanger).

Voor veehouder is het in de 1-op-1 relatie met de Geborgde Dierenartsen van belang om te melden welke homeopathische diergeneesmiddelen er op een bedrijf gebruikt worden. Dit in verband met administratieve verplichtingen die voor de veehouder gelden.
Hier vindt u, ter informatie, een lijst met homeopathische middelen die van overgangsrecht naar handelsvergunning zijn gegaan.

EU Verordening diergeneesmiddelen 2019/6
Op 28 januari 2022 treedt de nieuwe EU Verordening diergeneesmiddelen 2019/6 in werking. Deze Verordening heeft rechtstreekse werking en heeft betrekking op de toelating, handel en gebruik van diergeneesmiddelen in de Europese Unie. Door de inwerkingtreding van de Verordening, dient de nationale wetgeving (Wet dieren, Besluit diergeneesmiddelen en Regeling diergeneesmiddelen) te worden aangepast. De nationale regelgeving regelt met name de kleinhandel en gebruik van diergeneesmiddelen, waaronder de regels rond kanalisatie en antibioticagebruik (zoals de 1-op-1 relatie, het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP). De aanpassing van de nationale regelgeving is nog niet afgerond. De Nederlandse overheid beoogt een aanpassing met zo min mogelijk veranderingen, maar door de nieuwe Verordening zullen bepaalde zaken wijzigen. Zodra de wijzigingen bekend zijn, zullen wij u hierover infomeren.  Vanuit het bestuurlijke overleg SGD-CPD-KNMvD is een schrijven aan NVWA en LNV gericht met de aankondiging dat de implementatie van de nieuwe regelgeving in de SGD-reglementen tijd vergt.    

Aanpassing toetsing Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) per 1 januari 2022 (over kalenderjaar 2021)
In navolging van de afspraken die in SDa verband gemaakt zijn over de aangepaste VBI-systematiek, past ook de SGD de VBI-systematiek aan. Dit heeft de SGD reeds in de nieuwsbrief van december 2020 aangekondigd. Om beter aan te sluiten bij de nieuwe systematiek en sectorale plannen van aanpak structureel rode bedrijven, is ook het VBI-verbetertraject aangepast. Een toelichting welke aanpassingen voor de individuele diersoorten van toepassing zijn, zijn in de nieuwsbrieven opgenomen.

Wat betekent dit?
Alle geborgde dierenartsen worden na afloop van het kalenderjaar 2021 getoetst middels de nieuwe VBI-systematiek. De nieuwe systematiek sluit beter aan bij de dierdagdoseringen en diercategorieën van de sectoren. Daarnaast zal ook de actiewaarde van de VBI’s worden aangescherpt. In de onderstaande tabel vindt u de actiewaarde per diercategorie en per SGD-regeling kunt u meer informatie vinden.

Diercategorie

Actiewaarde over 2021

Rundvee

 

Melkvee

                                               5

Niet-melkleverende dieren (opfok, zoogkoeien, vleesstieren)

                                               2

Varken

 

Zeugen / zuigende biggen

                                               7

Speenbiggen

                                             30

Vleesvarkens

                                               7

Pluimvee

 

Regulier

                                             26

Traag groeiend

                                             15

Kalkoenen

                                             20

Vleeskalveren

 

Blankvlees

                                             23

Rosévlees start

                                             67

Rosévlees afmest        

                                               4

Indien blijkt dat een Geborgde Dierenarts in een van de diercategorieën een VBI heeft boven de actiewaarde, zal de dierenarts conform het beoordelingsprotocol worden aangeschreven om het VBI-verbetertraject te volgen. Dit betekent dat de dierenarts in ieder geval een zelfevaluatie doet en daarin reflecteert op het eigen voorschrijfpatroon.   

Permanente educatie
Permanente educatie richt zich op de alzijdige ontwikkeling van een (zelfstandige) beroepsbeoefenaar en het bijhouden van veranderende en complexer wordende maatschappelijke structuren, wetenschappelijke ontdekkingen en technologische vernieuwingen. Permanente educatie wordt door de maatschappij gezien als kwaliteitskenmerk van een beroepsbeoefenaar en versterkt zodoende de positie van een dierenarts als onafhankelijk deskundig adviseur van de veehouder op het gebied van diergezondheid, welzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid.

In lijn met de opdracht van de SGD om de kwaliteit van diergeneeskundig handelen te borgen, zullen de inspanningen van de individuele dierenarts om zich continu bij te scholen grotere zichtbaarheid moeten krijgen. Voor dit doel werd in opdracht van de SGD een werkgroep opgericht. Op aanbeveling van deze werkgroep, waarin collegae uit verschillende diersectoren vertegenwoordigd waren, is begonnen een eenvoudig maar transparant registratiesysteem op de zetten. De details hierover vindt u in de bijlage. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en vanaf 1 januari 2022 uw inspanning op het gebied van permanente educatie bij te houden en beschikbaar te stellen aan de Certificerende Instelling Kiwa VERIN, want de verplichting tot permanente educatie is vanaf 1 januari 2022 onderdeel van de normvoorschriften.  

SGD-afdracht 2022
De bijdrage die Geborgde Dierenartsen in 2022 dienen te voldoen aan de SGD kan ondanks de hogere inflatiekosten, gelijk blijven aan de bijdrage in 2021. De bijdragen zijn inclusief de afdracht van de SGD aan de SDa. De facturatie zal net als in 2021 in opdracht van de SGD geschieden door de Certificerende Instelling Kiwa VERIN. De facturatie zal plaatsvinden in juni 2022. Voor de facturatie wordt peildatum 1 juni 2022 gehanteerd. Er vindt geen restitutie plaats over het deel van het jaar waarin u niet heeft deelgenomen aan de regeling.

Beëindiging van uw registratie(s) dient u, net zoals overige wijzigingen, door te geven aan Kiwa VERIN. Hier vindt u het mutatieformulier[1].

[1] NB: U bent als dierenarts zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mutaties. Het is belangrijk om altijd uw actuele gegevens door te geven aan Kiwa VERIN. Zo worden de juiste gegevens getoond in het openbare SGD-register (op SGD-website). Daarnaast worden overige contactgegevens gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van de regeling, bijvoorbeeld voor het maken van een auditafspraak. Als u niet te bereiken bent omdat de contactgegevens verouderd zijn kan dit leiden tot het beëindigen van uw borging. 

Hoogte SGD afdracht
De SGD-bijdrage betreft € 250,- per Geborgde Dierenarts met één registratie. Indien u twee registraties heeft, is de bijdrage € 425,-. Bij drie registraties komt de SGD-bijdrage uit op € 600,-.
Voor de module geitendierenarts bedraagt de afdracht € 50,- (zie bericht bij Regeling Geborgde Rundveedierenarts).
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en SGD-bestuur 2021
Het SGD-bestuur heeft in het afgelopen jaar de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • E. van der Mik is op 30 maart benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD. Zij volgt M. van der Heijden op in het CvB.
 • A. van Lier is op 30 maart benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens GGD. Hiermee is de vacature van de GGD opgevuld.
 • J. Wolleswinkel is op 30 maart herbenoemd als voorzitter van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts.
 • J. van der Doelen is op 25 juni benoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens LTO. Hij volgt hiermee P. Wisse op in het CvB.
 • L. Hoedemaker is op 18 augustus herbenoemd als voorzitter van het CvB Geborgde Rundveedierenarts.
 • J. Goebbels is op 1 september benoemd tot bestuurslid (secretaris) van het SGD-bestuur.
 • J. Fink-Gremmels is op 7 december herbenoemd tot voorzitter van het SGD-bestuur.
 • E. Bokkers is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens LTO/NOP.
 • P. Faber is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens LTO/NOP.
 • P. Cornelissen is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD.
 • H. Prinsen is op 7 december benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens LTO vakgroep vleesveehouderij. Zij volgt hiermee R. van Rossum op in het CvB.
 • B. Scheijgrond is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD.
 • H. Voogd is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens PartiCo.
 • F. Meulders is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens KNMvD.
 • M. Schuttert is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens KNMvD.
 • A. Wouters is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens SBK.
 • P. Mölder is op 7 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens SBK.

Alle benoemingen zijn gedaan voor een termijn van drie jaar.

Vanuit het SGD-secretariaat
Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen
Het SGD-secretariaat zal op vrijdag 24 december om 12.00 uur sluiten en heel week 52 gesloten zijn. Dit betekent dat de SGD dan niet telefonisch bereikbaar is.

Geplande vergaderingen eerste helft van 2022

College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts

12 mei

College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts 

17 mei

College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts

23 mei

College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts

31 mei

SGD-bestuur

15 maart en 14 juni

Vanuit het SGD-bestuur
2021 was voor Nederland en voor de sector door de Coronapandemie geen gemakkelijk jaar. Wij willen u graag bedanken voor uw medewerking aan de missie en de verplichtingen van de SGD en uw begrip dat communicatie via Nieuwsbrieven en TEAMS, een informatieve bijeenkomst met ruimte voor discussie niet kan vervangen. In het bijzonder wil het SGD-bestuur graag zijn bijzondere waardering uitspreken aan het secretariaat dat ongelofelijk veel werk heeft verzet in de afgelopen maanden en altijd bereikbaar was en is. Evelien en Anita, heel veel dank!

Wij wensen u een voorspoedig en succesvol 2022 toe – en blijf gezond.

Johanna Fink-Gremmels, Jos Goebbels en Frederik Schutte

   

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl