Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief december 2022 aan Geborgde Dierenartsen

 

Datum: 23 december 2022 
 

Geachte geborgde dierenarts,

Hierbij ontvangt u de SGD-nieuwsbrief van december 2022. Deze nieuwsbrief bevat, zoals altijd aan het einde van het kalenderjaar, informatie over onderwerpen en veranderingen die het afgelopen jaar besproken zijn geweest in de verschillende Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en het SGD-bestuur. Middels de nieuwsbrief informeren wij u over de volgende wijzigingen:

SGD-regelingen

 • Update van Reglementen en bijlagen (o.a. bilaterale overeenkomst, beoordelingsprotocol)
 • Permanente educatie geborgde dierenartsen

In aanvulling op het bovenstaande is er per regeling een aparte nieuwsbrief gemaakt met meer gedetailleerde informatie voor de geborgde dierenarts.

Regeling Geborgde Varkensdierenarts. Klik HIER

Regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. Klik HIER

Regeling Geborgde Pluimveedierenarts. Klik HIER

Regeling Geborgde Rundveedierenarts (incl. module geitendierenarts). Klik HIER

Update van Reglementen en bijlagen (bilaterale overeenkomst, beoordelingsprotocol)

Het SGD-bestuur heeft het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met de verschillende Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) de vier reglementen herzien. Gedeeltelijk is dit voortgekomen uit veranderende wet- en regelgeving, zoals de nieuwe diergeneesmiddelenverordening (EU nr. 2019/6). Maar er was ook duidelijk behoefte aan harmonisatie tussen de verschillende regelingen binnen de SGD. Daarbij is het uitgangspunt, ‘harmonisatie waar het kan - en sectorspecifiek waar het nodig is.’ Ook is er kritisch gekeken naar het beoordelingsprotocol en of de verschillende normvoorschriften nog passend zijn bij de huidige wijze van audits en beoordelingen. De doelstelling van de SGD en de regelingen is onveranderd. Met de SGD-regelingen borgt de SGD het veterinair handelen van dierenartsen en worden deelnemende dierenartsen middels de systematiek van de SGD ook ondersteund in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Permanente educatie

In het kader van een verder professionalisering en een zichtbaar kwaliteitsbeleid is vorig jaar reeds besloten om het vastleggen van uw inspanningen als geborgde dierenarts op het gebied van permanente educatie per 1 januari 2022 verplicht te stellen. Dit is vastgelegd in de onderstaande normvoorschriften:

 • Regeling Geborgde Rundveedierenarts GDO.02
 • Regeling Geborgde Varkensdierenarts GDO.102
 • Regeling Geborgde Pluimveedierenarts CO2
 • Regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts VKA.08

Het is fijn om te merken dat velen van u al bezig zijn dit op te pakken. Dit merken wij mede door de vragen die binnen komen bij het SGD-secretariaat. De SGD heeft op haar website een lijst geplaatst met veel gestelde vragen. Ten aanzien van de uitvoering heeft de Werkgroep Nascholing, mede vanwege praktische overwegingen, recent het advies gegeven om het normvoorschrift met betrekking tot nascholing te toetsen tijdens een reguliere audit in 2023. Dit betekent praktisch dat de certificerende instelling Kiwa VERIN u niet, zoals eerder aangekondigd, begin 2023 zal vragen om uw scholingsoverzicht in te sturen. Wel zal u gevraagd worden om tijdens de reguliere audit in 2023 uw scholingsoverzicht over het kalenderjaar 2022 te tonen. Dit kunt u doen door een uitdraai te maken van uw scholingsoverzicht als u bent aangesloten bij een register (CKRD, “up-to-date dierenarts” en PE-Veterinair bijhouden nascholing) of door het tonen van uw eigen scholingsoverzicht. De inhoud van het normvoorschrift wijzigt niet, wel de wijze waarop er naar het scholingsoverzicht gevraagd wordt. Het SGD-bestuur heeft het advies van de Werkgroep Nascholing overgenomen.

 

SGD-bestuur en bureau

 • SGD-afdracht 2023
 • Personele veranderingen in het bestuur en de CvB’s
 • Berichten vanuit SGD-bestuur en bureau

SGD bijdrage 2023

Door de hoge inflatie zal de SGD de SGD-bijdrage voor deelnemende Geborgde Dierenartsen in 2023 verhogen ten opzichte van 2022. De bijdrage per regeling worden verhoogd met 10%, de bijdrage per dierenarts voor de SDa blijft ongewijzigd.  Dit betekent dat:

De SGD-bijdrage in 2023 betreft € 267,50 per Geborgde Dierenarts met één registratie. Indien u twee registraties heeft, is de bijdrage € 460,-. Bij drie registraties komt de SGD-bijdrage uit op € 652,50. Voor de module geitendierenarts bedraagt de afdracht € 55,-. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Facturering

De facturatie zal net als in 2022, in opdracht van de SGD, geschieden door de Certificerende Instantie Kiwa VERIN. De facturatie zal plaatsvinden in juni 2023. Voor de facturatie wordt peildatum 1 juni 2023 gehanteerd. Er vindt geen restitutie plaats over het deel van het jaar waarin u niet heeft deelgenomen aan de regeling.

Beëindiging van uw registratie(s) dient u, net zoals overige wijzigingen, zelf tijdig door te geven aan Kiwa VERIN. Hier vindt u het mutatieformulier.

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en SGD-bestuur 2022

Het SGD-bestuur heeft in het afgelopen jaar de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • E. Henrikx is op 12 juli benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens POV. Hij volgt hiermee R. Coppens op in het CvB;
 • J. Malda is op 12 juli benoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens CPD. Hij volgt hiermee H. Neleman op in het CvB;
 • B.J.G. Roelofs is op 12 juli herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens KNMvD;
 • M.M. van den Berg is op 12 juli benoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD. Hij volgt hiermee P. Cornelissen op in het CvB;
 • A.D. Vink is op 12 juli herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens CPD;
 • E.W.H.M. van der Velden is op 12 juli benoemd tot bestuurslid (penningmeester) van het SGD-bestuur. Hij is per 1 september toegetreden tot het SGD-bestuur;
 • D.C. Speksnijder is op 6 december benoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD. Hij volgt hiermee E. van der Mik op in het CvB;
 • F. Herder is op 6 december herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens POV;
 • K. D’Hoe is op 6 december benoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde namens KNMvD. Hij volgt hiermee E. van der Velden op in het CvB;
 • M.A.E. Fermont is op 6 december benoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens KNMvD. Zij volgt hiermee R. Bronneberg op in het CvB;
 • H. Smit is op 6 december benoemd tot voorzitter van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts. Hij volgt hiermee J. Jongerius op in het CvB.
 • B. Roelofs is op 6 december benoemd tot lid van de Werkgroep Nascholing. Hij volgt hiermee E. van der Velden op. De Werkgroep Nascholing is een werkgroep van dierenartsen uit de verschillende CvB’s die advies uitbrengt aan het SGD-bestuur met betrekking tot permanente educatie.  

Alle benoemingen zijn gedaan voor een termijn van drie jaar.

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

Het SGD-secretariaat zal op 23 december om 13:00 uur sluiten en heel week 52 gesloten zijn. Dit betekent dat de SGD dan niet telefonisch bereikbaar is.

Geplande vergaderingen eerste helft van 2023

College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts

6 maart, 12 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts 

14 maart, 8 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts

28 maart, 20 juni

College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts

volgt nog, 20 juni

SGD-bestuur

11 april, 4 juli

Vanuit het SGD-secretariaat en bestuur

SGD-website

In het eerste kwartaal van 2023 zullen we aanpassingen doorvoeren op de wijze waarop de SGD-nieuwsbrief wordt verzonden en hoe u nieuwsberichten kunt terugvinden op de SGD-website. Daarnaast vragen wij uw input/feedback over hoe u nu de SGD-website ervaart.

Wat vindt u prettig werken?

Wat vindt u nu onduidelijk?

Welke suggesties en tips heeft u?

Geef uw wensen bij voorkeur door vóór 30 januari op info@geborgdedierenarts.nl

 

Tenslotte wil het bestuur graag een hartelijk woord van dank uitspreken aan Evelien Gijsberts-Navis en Anita de Groot, die het bestuur ook in 2022 zeer competent en met grote inzet hebben ondersteund. Het bestuur wil zeker ook alle geborgde dierenartsen voor de geleverde inspanningen in 2022 een DANK-U-WEL doen toekomen. De economische en politieke situatie in de agrarische sector maakt het werk in de praktijk zeker niet makkelijker. Een speciale dank aan de collegae die belast zijn met de OC voor melkveehouders, wij zijn erg blij dat al medio december het magische getal van 10,000 geregistreerde OC’s bereikt is. Deze positieve lijn moeten wij in 2023 zien vast te houden, de voorwaarden zijn er nu voor gereed. Een bijzonder dank aan de collega dierartsen die veel tijd en energie hebben besteed aan het werk binnen de CvB’s en werkgroepen. Dit wel verbonden met een oproep aan alle practici: neem contact op met de vertegenwoordigers van de beroepsgroep, want die kunnen jullie belangen naar voren brengen. Daarnaast kunt u altijd direct terecht bij de leden van het bestuur, als u problemen uit de praktijk wilt signaleren, suggesties wilt aandragen of gewoon maar wat vragen hebt.

Bestuur en secretariaat van de SGD wensen u allen prettige feestdagen

en een gezond, inspirerend en succesvol 2023 toe!

 

Namens het bestuur en secretariaat

Johanna Fink-Gremmels                                                         

 
   

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl