Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief mei 2019

 

De SGD-Nieuwsbrief informeert over de ontwikkeling van de regelingen van de SGD. De inhoud van de regelingen wordt opgesteld door de Colleges van Belanghebbenden en wordt getoetst en goedgekeurd door het SGD-bestuur.

Heeft u opmerkingen of vragen, neem dan contact op met uw vertegenwoordigers in het College van Belanghebbenden. U vindt de samenstelling van deze colleges op de website van de SGD. U kunt uw vragen of opmerkingen ook richten aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.


Alle geborgde dierenartsen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Anderen ontvangen de SGD-nieuwsbrief omdat ze zich hiervoor hebben opgegeven. Wilt u deze niet meer ontvangen meldt dit dan aan het secretariaat via info@geborgdedierenarts.nl.

 

Collegevergaderingen                                                             Datum


College van Belanghebbende Geborgde Varkensdierenarts     :  4 juni 2019

College van Belanghebbende Geborgde Vleeskalverdierenarts: 12 juni 2019

College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts   :  17 juni 2019

College van Belanghebbende Geborgde Pluimveedierenarts  :   20 juni 2019

SGD-bestuur                                                                     :    5 juli 2019
 

Benoemingen Bestuur en Colleges van de SGD

Het SGD-bestuur heeft op 12 april jl. de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • Frederik Schutte is herbenoemd tot bestuurslid/penningmeester van de SGD.
 • Jos Jongerius is herbenoemd tot voorzitter van het College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts.
 • Albert Vink is herbenoemd tot lid van het College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde van het CPD.
 • Björn Roelofs is benoemd tot lid van het College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts als afgevaardigde van de KNMvD. Hij is hiermee de opvolger van Teus Kreuger in dit College.

Alle benoemingen zijn gedaan voor een periode van drie jaar. 
 

Inning bijdrage 2019 SDa en SGD in mei 2019

In 2019 zal de SGD-bijdrage tegelijkertijd met de SDa-bijdrage worden gefactureerd door de Certificerende Instelling Kiwa VERIN. De SGD-bijdrage wordt dus niet meer zoals voorheen tegelijkertijd met de kosten van de audit gefactureerd. Kiwa VERIN zendt de factuur 2019 in mei 2019. Een geborgd dierenarts die aangeeft de registratie(s) te beëindigen vóór of op 30 juni 2019, hoeft beide bijdragen niet te voldoen. Beëindiging van de registratie(s) na 30 juni 2019 betekent dat over het gehele kalenderjaar dient te worden betaald. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats over het deel van het jaar dat niet aan de regeling wordt deelgenomen. Het voldoen van de SGD- en SDa-afdracht is onderdeel van de SGD-regeling en hiermee een verplichting voor de geborgde dierenarts.

Hoogte SDa-afdracht
De SDa-afdracht betreft in 2019 een bedrag van € 75,- per geborgd dierenarts, ongeacht het aantal registraties. In eerdere berichtgeving van de SGD hierover is een bedrag van € 90,- gecommuniceerd. Dit bedrag is recentelijk verlaagd omdat de SDa over 2018 een bedrag heeft gerestitueerd.

Hoogte SGD-bijdrage
De SGD-bijdrage blijft in 2019 op hetzelfde bedrag als in 2017 en 2018, nl. € 175,- per geborgde dierenarts per registratie.

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

Herhaald bericht uit extra SGD-Nieuwsbrief d.d. 2 april 2019:

Maximale geldigheidsduur BGP is 12 maanden

Uit het veld bereiken ons berichten dat er onduidelijkheid is ontstaan over de maximaal toegestane tijd tussen 2 opeenvolgende Bedrijfsgezondheidsplannen in de regeling Geborgde Rundveedierenarts. De wettelijke bepalingen over de geldigheid van het bedrijfsgezondheidsplan zijn niet gewijzigd en ook de SGD-regeling is op dit punt niet veranderd. Dit betekent dat de maximaal toegestane tijd tussen 2 opeenvolgende Bedrijfsgezondheidsplannen in de SGD-regeling Geborgde Rundveedierenarts 12 maanden is.
 

Toetsing Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) in 2019 

De toetsing van het Bedrijfsgezondheidsplan geschiedt in 2019 volgens hetzelfde systeem als in 2017.
Dit betekent voor 2019 dat:

 • toetsing plaatsvindt van het BGP bij alle geborgde rundveedierenartsen. De dierenarts kan hierbij kiezen tussen twee opties. De eerste is toetsing van één BGP van een aselect door de Certificerende Instelling aangewezen bedrijf voorafgegaan door bespreking van het BGP in intercollegiaal overleg (IOD BGP). De tweede optie is het ter toetsing indienen bij de faculteit Diergeneeskunde van drie BGP’s van aselect door de Certificerende Instelling aangewezen bedrijven;
 • een dierenarts die IKM-gecertificeerd is, kan vrijstelling van toetsing van het BGP verkrijgen wanneer het Koekompas in de IKM-beoordeling in 2019 (= Terugkomdag 2) met een voldoende resultaat beoordeeld is.

De kosten
De kosten van de beoordeling komen voor rekening van de dierenarts.
Toetsing door faculteit Diergeneeskunde en deelname aan het IOD-BGP: € 242,-.
Toetsing door faculteit Diergeneeskunde: € 187,-.
Verkrijgen van de vrijstelling voldoende resultaat op de toetsing Koekompas (= Terugkomdag 2): € 47,-.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


De herstelbeoordeling
Een onvoldoende beoordeling leidt tot een major die hersteld dient te worden. Dit  houdt in dat de desbetreffende dierenarts binnen drie maanden óf drie ‘oude’ BGP’s van bedrijven aan te wijzen door de Certificerende Instelling, óf drie nieuwe, nog op te stellen BGP’s, ter toetsing dient aan te bieden aan de faculteit Diergeneeskunde. De kosten van de herstelbeoordeling bedragen € 180,- (excl. BTW).

Extra aandacht voor kalveropfok in de toetsing Bedrijfsgezondheidsplan
Ook in de toetsing in 2019 krijgt de ‘Kalveropfok’ extra aandacht. Hieronder wordt dit element uit het SGD-besluit ‘Minimum-eisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesector’ nogmaals onder de aandacht gebracht:

Bij de analyse en beoordeling van de opfok van jonge kalveren worden ten minste de volgende elementen meegenomen:

 • navelontsteking, diarree, longontsteking, en sterfte
 • het antibioticagebruik bij de leeftijdscategorieën 0-56 dagen en 56 dagen – 1 jaar
 • toegepaste methode van onthoornen (inclusief verdoving/pijnstilling)’
   

Toetsing Periodiek Bedrijfs Bezoek 2019

Net als in voorgaande jaren vindt ook in 2019 een steekproefsgewijze toetsing van het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB)  door middel van bijwoningen plaats. 29 geborgde rundveedierenartsen zullen door Qlip in opdracht van de Certificerende Instelling Kiwa VERIN worden getoetst om na te gaan of zij het PBB uitvoeren conform het Protocol Periodiek Bedrijfsbezoek (de werkinstructie en het waarneemprotocol). Deze toetsing wordt niet verricht door de Certificerende Instelling Kiwa VERIN, omdat de expertise om deze toetsing te doen ligt bij Qlip. Een medewerker van Qlip neemt contact op voor het maken van een afspraak. De bijwoningen duren een uur en worden uitgevoerd door een dierenarts. Meteen na de bijwoning wordt terugkoppeling gegeven aan de desbetreffende dierenarts en de Certificerende Instelling. De kosten van deze bijwoningen worden gedragen door de SGD. De bijwoningen in 2019 zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in mei/juni 2019.

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten specifiek betreffende de regeling Geborgde Varkensdierenarts.

Nieuwsberichten

Er zijn geen nieuwsberichten specifiek betreffende de regeling Geborgde Pluimveedierenarts.

Aanpassing Model Bedrijfsgezondheidsplan/Bedrijfsbehandelplan

Het Model Bedrijfsgezondheidsplan Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is gewijzigd. Dit is gebeurd naar aanleiding van het project Ontvangst Kalveren van SBK. Het gaat om de toevoeging van een onderdeel betreffende de ‘analyse van ontvangst van kalveren’ op pagina 5 van het model.

De verplichting dit nieuwe model (versie 03) te gebruiken geldt voor alle nieuw op te stellen plannen. De ingangsdatum van deze verplichting voor geborgde vleeskalverdierenartsen is 1 juni 2019.

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl