Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD Bestuursbericht aan Geborgde Rundveedierenartsen

 
 

Geachte collega,

Het SGD-bestuur wil u graag informeren over een tweetal recente ministeriële besluiten die betrekking hebben op het werk en de positie van de (geborgde) dierenarts.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft op 10 december 2019 in haar Besluit iedere dierenarts die is geregistreerd in het Diergeneeskunderegister aangewezen voor het verrichten van een aantal officiële taken. Voor het grootste deel betreffen het taken die nu al uitgevoerd worden door private dierenartsen, zoals bijvoorbeeld de ante-mortem keuring ingeval van noodslacht buiten het slachthuis, of de inzet van dierenartsen in het geval van opsporing, preventie en de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Door dit besluit kunnen private dierenartsen deze taken blijven uitvoeren.

De Minister voor Medische Zorg heeft in zijn Besluit d.d. 2 december 2019 dierenartsen die zijn aangesloten bij de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) aangewezen voor taken op het terrein van de EU Hygiëne Verordening (hier betreffende rauwe melk). Beide besluiten zijn het gevolg van wijzigingen in de Europese wetgeving (hier de OCR EG 625/2017 die per 14-12-2019 van kracht is). Het betreft een delegatie aan (geborgde) dierenartsen om bepaalde taken in het kader van officiële controles uit te voeren: de (geborgde) dierenarts is daar niet toe verplicht.

Omdat de SGD de regelinghouder is van het kwaliteitssysteem van private dierenartsen die veterinaire zorg verlenen en omdat de SGD in het Besluit van de Minister voor Medische Zorg met name wordt genoemd, zal de SGD haar regelingen dienen te beoordelen met het oog op genoemde besluiten. Waar nodig zal  de SGD de regelingen herzien. Hiermee worden de taken die op grond van de besluiten aan de dierenarts worden gedelegeerd, transparant en toetsbaar geborgd en wordt duidelijkheid en rechtszekerheid aan dierenartsen geboden.

Ter ondersteuning van de geborgde dierenarts, zal de SGD een nieuw Model Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) beschikbaar stellen. Dit instrument gaat alle wettelijke verplichtingen omtrent het BGP en de recente ministeriële besluiten omvatten. Het Model Bedrijfsgezondheidsplan zal voor het handelen van de geborgde dierenarts leidend zijn. Tools en werkprotocollen die hieraan gekoppeld zijn, worden met de beroepsgroep en betrokken sectoren afgestemd in het verband van de Colleges van Belanghebbenden. Ten behoeve van de rechtszekerheid, zal de SGD zorgdragen voor afstemming met Ministeries en/of NVWA.

In de bijlage treft u het kader aan voor het Model Bedrijfsgezondheidsplan voor Melkveebedrijven. Het Model Bedrijfsgezondheidsplan zal meer omvattend zijn dan de huidige gestelde minimum eisen en zal tevens het kader bieden voor de uitvoering van de door de Minister voor Medische Zorg gedelegeerde taken. Door de gestelde voorwaarde dat de dierenarts onpartijdig handelt en vrij is van elk belangenconflict bij de uitoefening van zijn taken, zal het Model Bedrijfsgezondheidsplan voor de geborde dierenarts leidend zijn. Dat betekent voor de toekomst dat vervanging van het Bedrijfsgezondheidsplan door KoeKompas niet tot de mogelijkheden behoort. Bij de totstandkoming van het Bedrijfsgezondheidsplan kan wel gebruik worden gemaakt van de werkstroomsystematiek die binnen KoeMonitor is ontwikkeld. De SGD voert overleg met ZuivelNL over aansluitingsmogelijkheden.

Om een soepele overgang naar de nieuwe situatie te realiseren, zal de SGD werken met een overgangsperiode van enkele maanden. De Bedrijfsgezondheidsplannen die gedurende deze periode met de tool KoeKompas tot stand komen, worden in deze periode nog aangemerkt als Bedrijfsgezondheidsplan overeenkomstig het Reglement Geborgde Rundveedierenarts en kunnen gebruikt worden tot maximaal een jaar na ondertekening door dierenarts en veehouder. Dit laat de overige verantwoordelijkheden die de dierenarts heeft, onverlet. Over de voortgang wordt u tijdig geïnformeerd.

 

Met collegiale groet,
Namens het SGD-bestuur,Mw. Prof. Dr. J. (Johanna) Fink-Gremmels
Voorzitter SGD

   

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl