Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD Bestuursbericht aan Geborgde Rundveedierenartsen

 
 

Houten, 4 februari 2020

Geachte collega,

In overleg met KNMvD en CPD, informeert het SGD-bestuur u, in vervolg op het bestuursbericht van 20 januari jl., graag nader over de voortgang van de borging van de controlerende taken door de practicus in het kader van de Hygiëneverordening en de Officiële Controleverordening [3]. Het betreft gedelegeerde taken op basis van de ministeriële besluiten van de Minister voor Medische Zorg van 2 december 2019 [1] en de Minister van LNV van 10 december 2019 [2]. Met het bekend worden van de besluiten is de gezamenlijke conclusie getrokken dat genoemde taken onder de SGD op geborgde en onafhankelijke wijze kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor werd reeds een concept voor een aangepast BedrijfsGezondheidsPlan (BGP) (als onderdeel van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts) aan het bestuursbericht van 20 januari jl. toegevoegd.

Het BGP en het daaraan gelieerde BedrijfsBehandelPlan (BBP) vormt, vanuit de wettelijke bepalingen, onderdeel van de 1-op-1 overeenkomst veehouder – dierenarts. Over de detailuitwerking van het nieuwe BGP als onderdeel van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts, wordt nog volop overleg gevoerd. Om een soepele invoering naar de nieuwe situatie te realiseren, werkt SGD met een overgangsperiode van enkele maanden. Het SGD-bestuur houdt daarbij, als onafhankelijke organisatie, de betrokken overheidsinstanties en certificerende instelling KIWA-VERIN op de hoogte.

Het SGD-bestuur heeft voor de overgangsperiode besloten dat het huidige Reglement Geborgde Rundveedierenarts met BGP kunnen worden gehanteerd. KoeKompassen opgesteld in deze periode worden geaccepteerd zoals dat tot nog toe gangbaar/gebruikelijk is.

De SGD hanteert voor het doorvoeren van de aanpassingen van het BGP, het Reglement Geborgde Rundveedierenarts inclusief de 1-op-1 overeenkomst en het toetsingskader, het volgende tijdspad:

  • 1e kwartaal: bespreken en nader uitwerken van het concept voor een aangepast BGP (KNMvD, CPD en FD), ter goedkeuring door het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts (CvB). In het aangepaste BGP zijn alle wettelijke taken voor de dierenarts opgenomen. Overleg met ZuivelNL hierover verloopt parallel hieraan.
  • 2e kwartaal: publicatie digitaal werkprotocol voor het aangepaste BGP met een testperiode waarbij practici worden uitgenodigd inbreng te leveren. Goedkeuring binnen het CvB (en vaststelling door het SGD-bestuur) en publicatie van het aangepaste Reglement Geborgde Rundveedierenarts, de 1-op-1 overeenkomst en het toetsingskader. Het beoogde invoeringsmoment is 1 juli 2020. Betrokken overheidsinstanties worden tijdig geïnformeerd over de inhoud ervan.
  • 3e kwartaal: regelingen zoals vastgesteld door SGD-bestuur worden door de certificerende instelling beoordeeld.

Afnemers van melk hanteren een eigen kwaliteitssysteem voor melkveehouders. KoeMonitor is daarvan een voorbeeld. Als uw veehouder u om medewerking aan een dergelijk kwaliteitssysteem vraagt, raadt het SGD-bestuur u aan de eventuele overeenkomsten daarbij zorgvuldig door te nemen en eventueel om advies te vragen over de verenigbaarheid daarvan met de nieuwe regelgeving. 

We hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben verschaft.

 

Met collegiale groet,

Het SGD bestuur


 

[1] Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 december 2019, nr. WJZ/ 19260258 , tot aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles

[2] Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 2 december 2019, 1621041-199484-VGP, houdende aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en andere officiële activiteiten

[3] Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen geldend 14 december 2019.

 

 

   

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl