Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

 SGD-Bestuursbericht aan Geborgde Rundveedierenartsen, 30 juni 2020

 
 

 

Stand van zaken ontwikkeling model BGP en BGP-tool

Via de bestuursberichten van januari, februari en april 2020 bent u geïnformeerd over het feit dat de SGD de regie heeft genomen met betrekking tot het opstellen van een nieuw model voor een Bedrijfsgezondheidsplan (BGP). Het model bevat duidelijke toetsbare criteria voor dierenartsen, gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving en biedt ruimte voor de adviserende taak van de dierenarts. Het model BGP helpt dierenartsen invulling te geven aan de wettelijke eisen die aan het BGP worden gesteld en geeft de SGD de mogelijkheid de kwaliteit van het BGP beter te borgen. Met betrekking tot het model BGP voor melkvee is in deze nieuwe opzet uiteraard ook rekening gehouden met de toegekende officiële taken van de dierenarts op grond van het Ministeriële Besluit houdende aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 en 31 van Verordening officiële controles en andere officiële activiteiten van 2 december 2019.
In het bestuursbericht van april werd  een planning aan u gepresenteerd. Middels dit bestuursbericht wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project.

Uitwerking model BGP

Onder andere door de Coronacrisis en de discussie rondom de invulling van de aanwijzing van de Minister en de afstemming hierover met de Ministeries alsmede NWVA/COKZ, heeft de uitwerking van het model BGP enige vertraging opgelopen. Op dit moment is het basisconcept, een uitwerking van het eerdere Kader Model Bedrijfsgezondheidsplan d.d. jan 2020, nagenoeg gereed. Bij de verdere optimalisatie wordt gebruik gemaakt van een adviescommissie op voordracht van het College van Belanghebbenden Rundveedierenarts. Met betrekking tot de officiële taken is nog een laatste afstemming met COKZ/NVWA nodig; die zal naar verwachting begin juli zijn afgerond.   

Ontwikkeling BGP-tool

De SGD heeft een contract gesloten met een IT-partij voor de ontwikkeling van een onafhankelijk elektronisch BGP tool voor de melkveehouderij. Daarnaast laat het SGD-bestuur zich bijstaan door een onafhankelijk technisch adviseur om de BGP-tool te toetsen op technische robuustheid en brede inzetbaarheid op verschillende systemen.
Hier vindt u meer informatie over hoe de elektronische BGP-tool eruit komt te zien. De tool is veilig, gemakkelijk in gebruik en de verschillende elementen zijn goed controleerbaar door de Certificerende Instelling (Kiwa-VERIN).  

Aangepaste planning

Gezien eerder genoemde ontwikkelingen, is het noodzakelijk om een aangepaste planning te geven. Hieronder vindt u de aangepaste gedetailleerde planning:

 Juli 2020

Realisatie van de 1e versie van de tool Bedrijfsgezondheidsplan Melkveehouderij  op basis van het Kader Model Bedrijfsgezondheidsplan d.d. jan 2020 en de eerste  toetsingsronde.

 Aug. 2020

Tweede toetsingsronde door dierenartsen uit verschillende regio’s en  melkveehouders.  

 Sept. 2020

Vaststelling van het BGP-model en van de aanpassing van de SGD  regelingdocumenten in het College van Belanghebbende Geborgde  Rundveedierenarts.

 Q4 2020

Beschikbaar stellen van het aangepaste Model Bedrijfsgezondheidsplan  Melkveehouderij aan alle geborgde rundveedierenartsen.

 Q4 2020

Starten van de ontwikkeling in de overige Colleges van Belanghebbenden (te weten
Geborgde Pluimveedierenarts, Geborgde Varkensdierenarts en Geborgde  Vleeskalverdierenarts) om te komen tot diersoort-specifieke invulling van het  Model Bedrijfsgezondheidsplan. 

 Q1/Q2 2021

Beschikbaar stellen van de modellen van het Bedrijfsgezondheidsplan voor de  andere sectoren.


Beleid Q3 mbt tot BGP vereisten geborgde rundveedierenarts

Voor de geborgde rundveedierenarts blijft de huidige regeling, inclusief de daarop gebaseerde vrijstellingen, voorlopig van kracht. De controle van de Regeling geborgde rundveedierenarts zal tot 1 oktober 2020 op gebruikelijke wijze door de Certificerende Instelling (Kiwa-VERIN) worden uitgevoerd. Aangezien een BGP een geldingsduur van 12 maanden heeft, worden dierenartsen uitgenodigd deze termijn in de gaten te houden en waar nodig in de zomermaanden (Q3) een BGP volgens de huidige regels op te stellen. Deze BGP's zullen uiteraard eveneens een geldingsduur van 12 maanden hebben.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het SGD Bestuur
 

Evelien Gijsberts
Secretaris SGD

 

 

Bijlagen/verwijzingen:

   

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl