Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief mei 2022 aan Geborgde Dierenartsen

 

Datum: 12 mei 2022

Beste collegae,

Graag informeren wij u over enkele recente aanpassingen in wetgeving en beleid die voor de geborgde dierenarts van belang zijn en over recente ontwikkelingen binnen de SGD.

Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen

In februari hebben we u reeds geïnformeerd over de wijzigingen ten gevolge van de nieuwe EU Vo. 2019/6 (klik hier voor het gehele bericht). De nieuwe voorschriften gelden voor alle dierenartsen en dus ook voor Geborgde Dierenartsen. De wettelijke wijzigingen geven niet direct aanleiding om de regelingen van de SGD en de bijhorende normvoorschriften inhoudelijk aan te passen. Dit betekent dat er door Kiwa VERIN niet direct op een andere manier geaudit wordt. Wel is de nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen aanleiding om in de SGD-regelingen redactionele aanpassingen te doen, door bijvoorbeeld de verwijzingen naar de wettelijke kaders aan te passen. De SGD is op dit moment bezig deze redactionele aanpassingen te doen. Naar verwachting zullen de nieuwe reglementen na de zomer gepubliceerd worden op de SGD website.

VBI

Voor de toetsing van de Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) over het kalenderjaar 2021 is er gebruik gemaakt van de aangescherpte benchmarkwaardes en nieuwe systematiek. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de vier SGD-regelingen meer dierenartsen ten opzichte van eerdere jaren aangeschreven gaan worden om deel te nemen aan het VBI-verbetertraject. Op de SGD-website vindt u per regeling het VBI-verbetertraject.
Meer informatie over de VBI-systematiek kunt u vinden op de SDa-website (Diergeneesmiddelen autoriteit) en teruglezen in de SGD-nieuwsbrief van december 2021. 

Permanente educatie

Permanente educatie wordt door de overheid en de maatschappij als een van de voornaamste instrumenten gezien om de kwaliteit van een vrij beroep te borgen (zie nascholingen en intervisies van huisartsen als een voorbeeld).
Op de SGD website is inmiddels een Q&A ingericht, met alle belangrijke informatie over het nascholingsbeleid van de SGD. Dit beleid is ontwikkeld door een speciale werkgroep die het bestuur heeft ingesteld. In de Q&A is ook de reeds eerder gecommuniceerde regeling opgenomen dat de Geborgde Dierenarts per 1 januari 2022 verplicht is om nascholing te volgen en de studiepunten te registeren.
Onderstaand volgt nog eens een samenvatting van de overwegingen en doelstellingen.

 • De nascholing is vormvrij waarbij de dierenarts zelf bepaalt waar deze zich vakinhoudelijk in naschoolt. Dit is heel breed en kan naast veterinair inhoudelijke scholing en intercollegiaal overleg ook andere vakinhoudelijke nascholing betreffen, zowel nationaal als internationaal. Wel dient er dan een (aantoonbare) relevantie te bestaan voor de beroepsgroepuitoefening.
 • Dierenartsen kunnen toegekende studiepunten registreren in het persoonlijke “up-to-date dierenarts” register van het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD), CKRD van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) of bij PE-Veterinair.
 • Voor nascholing waaraan geen studiepunten zijn toegekend bestaat de mogelijkheid voor ieder studiebelastingsuur zelf 1 punt te noteren.
 • Naast de genoemde registers is het mogelijk een eigen elektronisch systeem (bijvoorbeeld Word Excel) te gebruiken. Het is daarbij wel zaak dit zodanig in te richten dat dit ter controle eenvoudig gedeeld kan worden met Kiwa VERIN. De volgende onderdelen moeten zijn vastgelegd in het overzicht:
  o  de datum van de nascholing
  o  de naam van de nascholing
  o  het aantal punten
 • Ter onderbouwing wordt gevraagd om zelf de bewijzen van deelname en/of certificaten, het programma en de aanbieder van de scholing te bewaren.
 • Begin volgend jaar (2023) zal Kiwa VERIN u vragen uw overzicht in te sturen ter controle van de gevolgde nascholing.
 • In een periode van 5 jaar dient de Geborgde Dierenarts, ongeacht het aantal borgingen, 100 studiepunten te behalen, waarbij ieder kalenderjaar tenminste 15 punten behaald dienen te worden. Voor 2022 is dit eenmalig verlaagd naar 10 punten.
 • Kijk bij vragen eerst op de website van de Stichting Geborgde Dierenarts: bij het kopje “nascholing” treft u een uitgebreide Q&A aan.
 • Tips:     
  o  check regelmatig het aantal behaalde studiepunten, een jaar is zo voorbij
  o  maak het u en ons gemakkelijk: registreer in één van de genoemde registers
  o  betrokken bij intercollegiaal overleg? Vul dan bij “aanbieder” IOD in.

Voor Geborgde Vleeskalverdierenartsen:

De Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) organiseert op 17 mei 14.30-17.00 uur een bijeenkomst over de berekening van de Dierdagdoseringen. De Dierdagdoseringen en eventuele aanpassingen daarop hebben directe consequenties op de VBI van Geborgde Vleeskalverdierenartsen. Het SBK wil hierover graag met u in gesprek. Zie hier de uitnodiging.

Vanuit het SGD-bestuur

De eerste vergaderingen van de Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) zijn komende weken gepland. De technische aanpassingen van de Reglementen vanwege veranderede regelgeving zullen daar besproken worden. Het SGD-bestuur ziet dat met vertrouwen tegemoet.
Daarnaast kan het SGD-bestuur melden dat er regelmatig bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen COKZ, ZuivelNL en SGD. De gesprekken zijn constructief. Een van de onderwerpen die besproken wordt met ZuivelNL is de data-uitwisseling tussen onderdelen van KoeMonitor en de BGP-tool om, met respect voor ieders verantwoordelijkheid en de onafhankelijke positie van de dierenarts, de administratieve lasten te verlichten. Zodra er concrete voorstellen zijn worden deze besproken met het CvB-Rundvee.   
 
Website:

SGD-secretariaat en bestuur werken aan een verbetering van de website, om deze attractiever en ook informatiever te maken. Bijvoorbeeld zullen in sectie “Actueel” ook bijvoorbeeld de boven genoemde uitnodiging van de SBK en andere overlegstructuren onmiddellijk opgenomen worden. Daarnaast kunnen bestuur en secretariaat hier ook korte mededelingen plaatsen.

Suggesties en/of vrijwilligers, die aan de lay-out van de website willen meewerken zijn van harte welkom.

 

Met collegiale groet,

Het SGD-bestuur                                                              

 
   

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl