Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief Mei 2023

 

Datum: 17 Mei 2023

Geachte geborgde dierenarts,

Hierbij ontvangt u de SGD-nieuwsbrief van mei 2023. Deze nieuwsbrief bevat een aantal belangrijke nieuwsberichten die zijn voortgekomen uit vragen die de afgelopen tijd gesteld zijn aan het secretariaat en onderwerpen die besproken zijn in de CvB-vergaderingen in het eerste kwartaal van dit jaar. 

Algemeen

Herinnering: wilt u uw scholingsoverzicht van kalenderjaar 2022 klaar leggen tijdens de audits?
Tijdens de audits die dit jaar worden uitgevoerd zal ook gevraagd worden om uw (na-) scholingsoverzicht te tonen. Wilt u deze alstublieft alvast klaar leggen? De certificerende instelling Kiwa VERIN zal vragen hoe u kunt aantonen, dat u in 2022 tenminste 10 punten hebt behaald. Het gevraagde scholingsoverzicht kan een uitdraai zijn van een van de bestaande registers zoals CKRD, ‘up-to-date dierenarts’ of ‘bijhouden nascholing’. Het mag op dit moment ook een eigen scholingsoverzicht zijn indien het voldoet aan de volgende eisen:

 • Datum van de scholing.
 • Naam van de scholing.
 • Scholingsaanbieder.
 • Punten. Indien er geen punten zijn toegekend aan een scholing kan de dierenarts zelf per uur studiebelasting 1 punt (SBU=studiebelastingsuur) toekennen aan het scholingsoverzicht. 

Ter onderbouwing wordt gevraagd om zelf de bewijzen van deelname en/of certificaten, het programma en de aanbieder van de scholing te bewaren. Met enkel een aantal deelnemers certificaten kunt u niet voldoen aan het scholingsoverzicht, er moet daarnaast ook een duidelijk scholingsoverzicht aanwezig zijn waarin alle gevolgde nascholing overzichtelijk bij elkaar staat.

Geef uw wijzigingen tijdig door
Bent u van praktijk verandert? Of wilt u uw deelname aan een van de regelingen beëindigen? Doe dit dan snel en uiterlijk voor 1 juni 2023. Binnenkort zal Kiwa VERIN namens de SGD namelijk de afdracht van de SGD bij u gaan innen. Het is voor u en uw praktijk van belang dat de juiste gegevens bekend zijn bij Kiwa VERIN. Wijzigingen doorgeven kan via het mutatieformulier

De diergeneesmiddelenverordening en effect op de SGD-regelingen
De SGD heeft u al meerdere malen geïnformeerd over de nieuwe diergeneesmiddelenverordening (EU-Vo. 2019/6) en het effect daarvan op de SGD-regelingen. Met ingang van 1-1-23 zijn de beoordelingsprotocollen op sommige punten aangepast om beter aan te sluiten bij de diergeneesmiddelenverordening en Regeling diergeneesmiddelen 2022. Dit is reeds gecommuniceerd in de nieuwsbrief van december 2022. Op basis van deze aanpassingen heeft het SGD secretariaat meerdere vragen ontvangen. Graag gaan we hieronder in op de meest voorkomende vragen en antwoorden.

        1. CIBG nummer op BGP, BBP en bilaterale overeenkomst

Met het CIBG nummer op het BGP, BBP en bilaterale overeenkomst wordt beoogd dat er altijd een CIBG-nummer van de voorschrijvend dierenarts te vinden is in het bedrijfsdossier. Met andere woorden: door het CIBG-nummer toe te voegen aan de drie hoofddocumenten met betrekking tot de veterinaire dienstverlening is het in feite niet mogelijk dat er een diergeneesmiddel wordt voorgeschreven zonder dat het CIBG-nummer van deze dierenarts te herleiden is in het bedrijfsdossier. Het noteren van het CIBG-nummer is een verplichting bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, maar u hoeft door de gekozen oplossing van de SGD niet op iedere visitebrief uw CIBG-nummer te noteren.
In het kader van eerdere afspraken is het daarnaast op dit moment voor de meeste regelingen nog nodig om ook het UDN te (blijven) noteren op de bilaterale overeenkomst, BGP en BBP. Dit komt omdat veel databanken dierenartsen identificeren met het UDN. Indien u gebruik maakt van een digitale overeenkomst in InfoRund, InfoGeit, InfoVarken of InfoKalf is uw CIBG-nummer, naast uw UDN, al automatisch toegevoegd. Voor Geborgde Varkensdierenartsen geldt dat de databank van DGBase aangepast zal worden om het mogelijk te maken dat u het CIBG-nummer kan toevoegen aan de bilaterale overeenkomst.      

        2. Geen wijzigingen aan de eisen voor het etiket in de SGD-regelingen

De SGD ontvangt signalen dat sommige dierenartsen in de veronderstelling zijn dat er ook wijzigingen zijn aan de eisen van het etiket die een dierenarts op het diergeneesmiddel plakt bij afgifte. In de normvoorschriften van de SGD zijn geen wijzigingen op dit punt. In de regelingen geborgde varkens-, vleeskalver-, en rundveedierenarts is opgenomen dat op het etiket het woord ‘dierenarts’, de naam van de dierenarts, het praktijkadres en de datum van levering. Dit sluit aan bij de wettelijke verplichtingen (art 3.2. regeling diergeneesmiddelen 2022).    

        3. Wel wijzigingen aan de administratie bij voorschrijven van diergeneesmiddelen

De SGD heeft voor alle regelingen aanpassingen gedaan aan de normvoorschriften bij het voorschrijven, afleveren en/of toepassen van diergeneesmiddelen om deze in lijn te brengen met de actuele wettelijke bepalingen. Er moet nu in de administratie alle onderdelen van het voorschrift terug te vinden zijn en veehouders moeten een kopie krijgen van het voorschrift (art. 105 en 108 diergeneesmiddelenverordening). Met de invoering  van de diergeneesmiddelenverordening zijn een aantal nieuwe verplichtingen met betrekking tot het voorschrift van kracht geworden waaronder de werkzame stof, vorm en sterkte van een voorgeschreven middel. In de praktijk zal dit vaak betekenen dat deze nieuwe onderdelen op het logboek genoteerd worden. Een aantal praktijkmanagement systemen heeft dit al ingeregeld.    

        4. Handhavingsbeleid van de overheid

De SGD heeft op basis van de diergeneesmiddelenverordening (= actuele wetgeving) op een aantal punten de interne beoordelingsprotocollen aangepast. Dit op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is over de implementatie van de diergeneesmiddelenverordening en op advies van de Colleges van Belanghebbenden. De aanpassing is per 1-1-23 en is eerder gecommuniceerd in de SGD-nieuwsbrief. De overheid heeft middels verschillende nieuwsbrieven over de implementatie van de diergeneesmiddelenwetgeving bericht, zie meer informatie op de RVO-website.
Het is bij de SGD bekend dat op sommige punten nog praktische vragen zijn over het handhavingsbeleid van de overheid (NVWA). De belangenbehartigers KNMvD en CPD zetten zich in om helderheid te krijgen over eventuele knelpunten. Wij hopen dat alle dierenartsen binnenkort geïnformeerd kunnen worden over het resultaat van de inspanningen van KNMvD en CPD.  

Tip: Het is goed om na te gaan of u als geborgde dierenarts (en als praktijk) voldoet aan de nieuwe eisen die gesteld worden in de beoordelingsprotocollen omdat u op basis daarvan ook komend jaar getoetst zal worden. De beoordelingsprotocollen kunt u per regeling terugvinden op de SGD-website. Heeft u nog vragen dan kunt u die gerust stellen.

Beoordelingsprotocol Geborgde Varkensdierenarts
Beoordelingsprotocol Geborgde Vleeskalverdierenarts
Beoordelingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts
Beoordelingsprotocol Geborgde Pluimveedierenarts

Geborgde Vleeskalverdierenarts

Herinnering: per 1 januari 2023 een nieuw Model Bedrijfsgezondheidsplan Vitaal Kalf
Graag attenderen wij u erop dat per 1 januari 2023 een nieuw model bedrijfsgezondheidsplan voor vleeskalverbedrijven gebruikt moet worden. De wijziging is per 1-1-23 opgenomen in normvoorschrift VKVB.101a. Het Model Bedrijfsgezondheidsplan is aangepast mede naar aanleiding van de uitkomsten van KSF-2 onderzoek (kritische succes factoren). Het is voor zowel u als Geborgde Vleeskalverdierenarts als voor de kalverhouder die deelneemt aan de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf van belang dat u de meest recente versie van het Model Bedrijfsgezondheidsplan gebruikt.

U kunt het geldige Model Bedrijfsgezondheidsplan Vitaal Kalf HIER vinden.  

Geborgde Rundveedierenarts

Bedrijfsgezondheidsplan melkvee
De SGD heeft u reeds geïnformeerd over de wijzigingen met betrekking tot het Bedrijfsgezondheidsplan Melkvee. Er is een SGD-format, dat is te vinden in de BGP-tool. Daarnaast is KoeKompas  als een als gelijkwaardig format erkend.
In de praktijk betekent dit dat u voor een groot gedeelte van de melkveehouders het KoeKompas  zal willen gebruiken, om aan de wettelijke verplichting voor uitvoering van een BGP te voldoen omdat deze veehouders middels deelname aan KoeMonitor ook een KoeKompas moeten laten uitvoeren. Voor melkveehouders die geen deelnemer zijn aan KoeMonitor dient u het SGD-format te gebruiken in de BGP-tool. Mocht u een ander BGP-format gebruiken is het, in het kader van de Regeling Geborgde Rundveedierenarts, van belang dat u een erkenning aanvraagt bij de SGD voor een dergelijk ander format.  

Vanuit het secretariaat

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB’s)

Het SGD-bestuur heeft in de afgelopen bestuursvergaderingen de volgende personen benoemd of herbenoemd:

 • B. van Cleef is op 11 april benoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens GGD GHOR. Zij volgt hiermee A. van Lier op in het CvB;
 • R. Sol is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens CPD;
 • J. Kollenstart is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens COBK;
 • D. Schieven is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens NVP;
 • M. Hagenaar is op 11 april benoemd tot lid van het CvB Geborgde Pluimveedierenarts als afgevaardigde namens CPD. Hij volgt hiermee A. Vink op in het CvB;
 • A. Olsman-Vrielink is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens CPD;
 • R. Derks is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens LTO vakgroep melkveehouderij;
 • O. Visser is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Rundveedierenarts als afgevaardigde namens NMV;
 • M. Timmerman-Bosman is op 11 april herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts namens LTO vakgroep vleeskalverhouderij

Alle benoemingen zijn gedaan voor een termijn van drie jaar.        

 

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl